Zpráva o stavu města 2020

Milé Brňanky, milí Brňané,

máte před sebou již čtvrtou Zprávu o stavu města. Stejně jako v minulých letech se s Vámi chceme podělit o zajímavá čísla, která jsou spojena s městem Brnem. Že je to opět odlehčenou a hravou formou, Vám už nemusíme zdůrazňovat. A kdo se bude chtít ponořit do čísel a statistik ještě trochu hlouběji, ať zabrousí na náš datový portál data.brno.cz. Tam už dva roky shromažďujeme a publikujeme celou řadu zajímavých dat, článků, aplikací a výzkumů vztahujících se k našemu městu a jeho obyvatelům.

Život v Brně je pro řadu z nás něčím samozřejmým, někdo jej právě poznává, jiný se na něj teprve chystá. Pro všechny současné i nové obyvatele však chce mít Brno otevřenou a laskavou náruč. Aby to bylo možné, musíme město dobře znát a na tomto základě jej dobře spravovat a rozvíjet. K pochopení toho, jak a proč město v jednotlivých oblastech života funguje, pak přispívají i údaje uváděné ve zprávě o jeho stavu.

V aktuální Zprávě o stavu města vychází většina statistik a čísel pro Brno pozitivně. To je potěšující zejména v situaci, která nastala kvůli šíření onemocnění covid-19. Lze totiž předpokládat, že příští rok nebudou statistiky (zejména ty ekonomické) tak skvělé. Město má ale výbornou výchozí pozici, aby situaci dobře zvládlo. A na závěr jen dodáváme, že město jako obvykle představujeme prostřednictvím dat a informací uspořádaných do pěti oblastí strategie #brno2050 ‒ Prostředí, Prosperita, Služby, Zdroje a Správa. Novinkou je, že ke každé oblasti přidáváme stručný úvod, jak se prostřednictvím čísel na danou oblast dívat a jak data číst. Přejeme vám inspirativní a zábavné čtení.

Celá zpráva je ke stažení ZDE a je k dispozici i v anglické mutaci (web / PDF).

PROSPERITA

Zobrazit textový popis / Read More

SLUŽBY

Zobrazit textový popis / Read More

PROSTŘEDÍ

Zobrazit textový popis / Read More

SPRÁVA

Zobrazit textový popis / Read More

ZDROJE

Zobrazit textový popis / Read More

Jak Zpráva o stavu města vzniká?

Zpráva o stavu města je každoročním souhrnem statistických informací o městě, které jsou prezentovány jednoduchou formou pro veřejnost. Zajištění dat a jejich výběr zajišťuje Oddělení dat, analýz a evaluací Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Grafiku vytváří vybrané grafické studio, letos to je studio SLANT. Hlavní myšlenka grafického zpracování Zprávy o stavu města 2020 je k nahlédnutí zde. Zdrojů dat je velké množství, mezi nejčastější patří ČSÚ a další veřejné instituce, velká část dat je také z vlastních zdrojů a šetření MMB i městských firem. V neposlední řadě se stále více objevují data z privátní sféry. Zpráva je určena pro širokou veřejnost a lze ji libovolně šířit.

Popularizační animace pro LCD v MHD

 

Co je nového?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Výlety příměstskými lesy města Brna

Aplikace zobrazuje navrhované trasy výletů v oblasti brněnských příměstských lesů. Aplikace je součástí portálu LesWeb. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno Brzo

BRNO BRZO je jednoduchá on-line mapová aplikace, v níž jsou přehledně zobrazeny připravované stavební projekty veřejné i soukromé sféry v rámci města Brna. Jejím smyslem je informovat obyvatele města o aktuálním dění v oblasti výstavby. Informace obsažené v mapové aplikaci byly poskytnuty konkrétními stavebníky na dobrovolné bázi. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech staveb aktuálně na území města plánovaných nebo realizovaných. Aplikace nemá za cíl hodnotit nebo posuzovat jednotlivé projekty. Zařazení projektu do mapové aplikace není deklarací schválení nebo souhlasu orgánů statutárního města Brna s realizací. Má pouze informativní charakter. více

Aktuální statistiky o vývoji epidemie COVID-19 v Brně a Jihomoravském kraji

Zdrojem dat jsou každodenní tiskové zprávy (do 29. 5. 2020), které vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS) se sídlem v Brně s cílem informovat o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji (podle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020).  Další zdrojem dat je přímé napojení na data ÚZIS, kde lze nalézt […]

Data a věková struktura obyvatel Brna

Pro rozvoj města Brna je důležitý nejen počet jeho obyvatel, který se mimochodem v čase příliš nemění, ale i věková struktura populace, kde už můžeme v čase pozorovat výraznější změny. Tyto proměny věkové struktury souvisí především s těmito trendy: snižující se úmrtnost ve všech věkových skupinách, prodlužování naděje dožití (důsledek moderní medicíny a zdravého životního stylu), snižující se úhrnná […]

Mzdy v Brně

V tomto článku se zaměříme na výši průměrného platu v Brně. Výše platů souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, která v minulých letech zvedala růst mezd a která přetrvávala v naší zemi i v Evropě i v tomto roce. Nicméně rok 2020 a roky následující budou zřejmě ovlivněny zhoršenou ekonomickou situací v důsledku epidemie COVID-19. Data […]

Brno se stává kosmopolitním městem

Cizinců přibývá nejen v České republice, ale i v Brně.  Jde o logický vývoj ve společnosti, která se internacionalizuje. Máme zde procesy globalizace, jsme členy Evropské unie, Brno je univerzitní město – a tomu všemu odpovídá i hospodářská poptávka. Dá se tedy říct, zda je Brno kosmopolitní město? Pojďme se podívat na tento jev podrobněji […]

Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora

Jak je výše z grafu patrné, denní dojížďka/vyjížďka se pohybuje kolem 280 000 osob. Tato čísla je nutné však brát s velkou rezervou, jelikož ČSÚ při SLDB 2011 uvedla v dojížďce do škol a zaměstnání číslo 100 000. V tomto případě však monitorujeme i pohyby, které nebyly sčítány v SLDB, tedy za službami (sport, kultura, […]

Nehody s účastí chodců

Dopravní nehody s účastí chodců patří mezi nejtragičtější nehody vzhledem k dopadům na zdraví účastníků. Z dat nehodovosti Policie ČR plyne, že v letech 2011–2019 bylo na území města Brna zaznamenáno celkem 1 951 nehod s účastí chodců, při kterých bylo zraněno 2 037 chodců. 94 % chodců utrpělo při nehodě nějakou formu zranění, každý […]

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

Airbnb v Brně

Sdílená ekonomika je fenoménem 21. století. Díky stále se rozvíjejícím informačním technologiím se proměňuje tradiční model podnikání, který je modifikován do podoby spoluspotřebitelství. Sdílené ubytování je pravděpodobně nejznámějším segmentem sdílené ekonomiky. Od roku 1999 funguje nezisková platforma Couchsurfing, od roku 2005 Homeaway a od roku 2007 Airbnb. Do Brna se platforma Airbnb rozšířila až o […]

Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

Nařízení vlády o nouzovém stavu vyhlášeném 12. 3. 2020 kvůli pandemii COVID-19 měla vliv na každodenní rutinu občanů Česka. Opatření vlády se zaměřovala zejména na omezení styku více lidí na 1 místě, což mělo významný vliv na omezení každodenní mobility, ať už do práce, školy, za službami či rekreací. Rozhodli jsme se proto tato omezení […]