Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

Nařízení vlády o nouzovém stavu vyhlášeném 12. 3. 2020 kvůli pandemii COVID-19 měla vliv na každodenní rutinu občanů Česka. Opatření vlády se zaměřovala zejména na omezení styku více lidí na 1 místě, což mělo významný vliv na omezení každodenní mobility, ať už do práce, školy, za službami či rekreací. Rozhodli jsme se proto tato omezení analyzovat pomocí běžně dostupných datových zdrojů a dat od mobilního operátora.  V článku tedy využíváme data z dopravní navigace Waze, data o dopravních nehodách publikovaná Policií ČR, data z Google a tzv. geolokační data. V první řadě je třeba se podívat na časový harmonogram, jak byla opatření uváděna v platnost.

Co dalšího říkají geolokační data?

Mobilitu můžeme rozdělit do několika segmentů, a to z pohledu dojížďky a vyjížďky, pravidelné či nepravidelné. Všechny výstupy ilustrují změny typického dne před opatřeními (průměr za únorové dny) s cílem poukázat na pokles mobility po zavedení opatření.

Z grafu je patrné, že pravidelnou dojížďku opatření velmi zasáhla. Ti, co v únoru pravidelně cestovali do daných správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP), omezili své cesty až o 40 %. Zajímavým jevem je zvýšení nárůstu mobility o víkendu 14.-15. 3. 2020, kdy se lidé pravděpodobně ve vyšší míře vraceli domů, tedy se významně zvýšila míra pravidelných cest návratu. V dalších dnech dochází k poklesu. To stejné pak platí i o pravidelné vyjížďce, viz graf níže.

Nejvýznamnějších rozdílů v mobilitě je pak dosaženo u osob, které neopustily své bydliště (SO ORP) na více než půl hodinu. Tedy hodnoty lze číst jako “počet osob, které v daném území bydlí a dané území za celý den neopustily”. V případě Brna lze tedy říci, že na začátku sledovaného období Brno neopustila 3 % osob (oproti běžnému dni před opatřeními), avšak 23. 3. 2020 to bylo 90 % osob oproti běžnému dni před opatřeními.

Benchmark s ostatními městy a kraji v ČR

Na základě geolokačních dat můžeme ilustrovat i pokles mobility v krajích a městech České republiky. Významný je rovněž pokles počtu cizinců v ČR po uzavření hranic.

A co říká “strejda Google”?

Google samozřejmě s daty nezůstal pozadu a připravil Zprávu o poklesu mobility rovněž s cílem přispět k pochopení sociálního a mobilitního chování obyvatel v průběhu krize. Jsou zde k nalezení všechny kraje ČR, navíc jsou data různě segmentovaná viz ukázka níže.

Filtrovací panel dle zemí lze nalézt na:  https://www.google.com/covid19/mobility/

Zdroje a data

Datové sady Waze, dopravních nehod a geolokačních dat