KLIMA V BRNĚ SE MĚNÍ – Analýza meteorologických dat Brna od roku 1961

Český hydrometeorologický úřad publikuje základní meteorologická data z vybraných měřících stanic na denní bázi již od roku 1961. Jedna z těchto stanic se nachází také v Brně-Tuřanech. Díky těmto datům je možné detailně analyzovat stav a vývoj změny klimatu v Brně v průběhu tohoto období. Dataset obsahuje tyto složky: Teplota průměrná, teplota maximální, teplota minimální, rychlost větru, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, celková výška sněhu, sluneční svit – tyto jevy má ČHMÚ pro každý den, bylo tak analyzováno 22 998 záznamů. Stanice Brno-Tuřany se nachází ve 241 m n.m. a jedná se o meteorologickou stanici s profesionální obsluhou a automatizovaným měřícím systémem. 

Analýza byla zpracována nástrojem PowerBI a je publikována v přiloženém interaktivním reportu, který je strukturován do 6 listů (úvod, teplota, srážky, sluneční svit, sněhová pokrývka, tlak & vlhkost). 

Základním zjištěním je rostoucí teplota, která za sledované období vzrostla bezmála o 2,5 °C. Nárůst teplot je spojený jak s globálními jevy zvyšování emisí CO2, tak i s lokálními jevy (např. zástavbou území a zvyšování tepelného ostrovu města). Tento nárůst teploty se dá rovněž dobře ilustrovat při denních maximech v letních měsících (červen, červenec, srpen). Při rozdělení sledovaného období 1961-2018 na dvě kratší periody 1961-1989 (šedá) a 1990-2018 (červená) je patrný posun posun rozložení četností teplot na ose X více doprava, tedy k častějšímu výskytu teplejších dní oproti předchozímu období. Za srovnání rovněž stojí i porovnání četností průměrných denních teplot při stejných časových intervalech. Rovněž dochází k posunu teplot po ose x.

 

Dle výše zmíněného vyplývá, že se v Brně velmi významně změnily klimatické podmínky, a to za poměrně krátkou dobu 59 let. Důležitější z tohoto pohledu však je, jak tato změna bude pokračovat v následujících letech. Z dosavadního měření plynou tyto skutečnosti: 

  • Průměrná teplota se v Brně zvýšila z 8,1 °C na 10,5 °C, což představuje rozdíl 2,4 °C
  • Dochází k významnému nárůstu počtu dnů s denním maximem nad 30 (35) °C, naopak dny s teplotou nižší jak -15 (-20) °C se již prakticky nevyskytují
  • Roční úhrn srážek zůstává za sledované období konstantní, v čase se příliš nemění ani počet dní, kdy prší/sněží
  • Snižuje se počet dní se sněhovou pokrývkou (ze 48 na 38), přičemž se snižuje i maximální výška sněhové pokrývky
  • Narůstá průměrná doba slunečního svitu v průběhu dne (ze 4,5 h na 5,1 h denně)

 

Zdroj dat:  Historická data ČHMÚ