Historické ortofoto snímky Brna a jejich srovnání

Ortofoto snímky jsou jedním z výstupů leteckého snímkování. Jsou důležitým doplňkovým zdrojem informací o skutečném stavu území, a to zejména při jejím spojení s dalšími mapovými podklady. Ortofota jsou využívána zejména jako zdroj informací o současném stavu území města na různém stupni rozhodovacích procesů. Při pořizování v pravidelných intervalech umožňuje ortofoto sledování vývoje města v čase. Je tedy důležitým zdrojem informací při aktualizaci odborných datových sad.

Ortofoto je pro potřeby města Brna pořizováno jednou ročně od roku 2009. Tato data pokrývají vždy celé území města s přesahem za jeho hranice podle potřeb uživatelů. V letech 2005 – 2008 byla data pořizována vždy jen pro polovinu města. Vzhledem k účelům jeho využití jsou stanoveny minimální požadavky, které musí pořizované ortofoto splňovat. Výsledným dílem je vždy bezešvé barevné ortofoto v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5000, georeferencovaných v S-JTSK. Termín leteckého snímkování je zpravidla stanoven na raně vegetační období tak, aby olistěná zeleň nezakrývala povrch terénu, stavební objekty, technické vybavení a další objekty na terénu.

Pro speciální využití ortofota (např. pasport zeleně, příměstské lesy, prezentační účely) je pořizováno snímkování ve vhodném vegetační období. K dispozici jsou data z roku 1997, 2000, 2004, 2009, 2010, 2012, 2015.

Časová řada ortofot byla doplněna i o historické snímkování z let 1953, 1976 a 1990 (zdroj je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad).

Aplikace Historická ortofota je k dispozici na této adrese: http://gis.brno.cz/mapa/historicka-ortofota

Aplikace Porovnání historických ortofot je k dispozici na této adrese: http://gis.brno.cz/mapa/porovnani-historickych-ortofot/