Trestné činy v Brně

Metodologie

Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů. Tomu odpovídá i vyšší míra kriminality. V rámci indikátorové karty „Kriminalita v Brně“ byly vytipovány dva kvantitativní indikátory udávající přehled o počtu zjištěných přestupků a zjištěných trestných činů na území města Brna.

Interpretace

V roce 2016 bylo na území města Brna zjištěno celkem 11 285 trestných činů. V delším časovém horizontu (od roku 2008) lze zaznamenat relativně výrazný pokles počtu trestných činů. Právě v roce 2008 zavedla Městská policie Brno program prevence kriminality ve městě, jehož implementace může být jedním z možných důvodů snížení trestné činnosti ve městě.

Zdroj

ČSÚ: Statistická ročenka Jihomoravského kraje, kap. Kriminalita.

Data ke stažení

http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/1a-YA34qPEx_C736OKOdxN_f6wbsuOZDW

Vítejte na datovém portálu města Brna