Spokojenost s kvalitou veřejných prostranství

Metodologie

Reprezentativní sociologický výzkum „Jaké chcete Brno?“, provedený na přelomu roku 2016 a 2017 si kladl za cíl zjistit, které aspekty kvality života jsou pro obyvatele Brna důležité a do jaké míry a ve kterých oblastech je potřeba usilovat o změnu či rozvoj. Výsledky průzkumu byly použity jako jeden z podkladů při tvorbě nové vize města s časovým horizontem do roku 2050. Reprezentativního kvantitativního výzkum byl proveden na 1230 obyvatelích Brna ve věku 15 a více let. Zahrnuti byli jak lidé s trvalým bydlištěm v Brně, tak i ti, kdo zde trvalé bydliště nemají, ale v Brně žijí.

Hodnocení otázky „Do jaké míry jste spokojen/a se stavem a vzhledem veřejných prostranství (trhy, náměstí, pěší zóny)“ proběhlo na škále 1 – „velmi spokojen/a“, 2 – „spíše spokojen/a“, 3 – „spíše nespokojen/a“, 4 – „velmi nespokojen/a“ (a 5 – „nevím/nedokáži posoudit“).

Interpretace

Se stavem a vzhledem veřejných prostranství jsou zcela nebo spíše spokojeny tři čtvrtiny obyvatel (respektive dotázaných). Dva obyvatelé z deseti však spokojeni nejsou.

Zdroj

Kvantitativní sociologické šetření “Jaké chcete Brno?”, 2017

Welcome to Data portal of the Brno City Municipality