Typy brownfiledů a jejich výměra

V rámci tohoto indikátoru se sleduje rozloha lokalit evidovaných jako brownfields a jejich původní využití (ha). „Brownfieldy“ jsou plochy uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci, jsou úplně, popřípadě zčásti opuštěné nebo minimálně využívané. Může se jednat o průmyslové, zemědělské, vojenské areály, drážní pozemky a také o areály veřejné vybavenosti (např. zařízení zdravotnictví, sportu aj.). Fyzicky a ekonomicky negativně ovlivňují své okolí a v důsledku své původní činnosti jsou pravděpodobně kontaminovány nebo jinak zdevastovány, což snižuje jejich atraktivitu pro budoucí využití. Brownfields přes všechny své nevýhody a problémy poskytují zásadní vnitřní rozvojové rezervy města. Revitalizace těchto území by měla být jedním z prvořadých úkolů pro celkovou kvalitativní obnovu městského prostředí. Je však spojena s mnoha úskalími a značnými nároky na finance, potřebné jednak na získání pozemků a dále často i na jejich dekontaminaci. Od roku 2006 je pro město Brno zpracována mapa brownfields, která je průběžně aktualizována (2007, 2009, 2012, 2014, 2016). Ze sledování plyne, že počet a rozloha brownfields s původní výrobní funkcí postupně pravidelně klesá, a to právě díky probíhajícím revitalizacím. UAP Brno 2016

Data a zdroje

CSV

Typy brownfiledů a jejich výměra

Stáhnout