Image z vnějšího pohledu

Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé České republiky vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel České republiky starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 35 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Image města z vnějšího pohledu se v čase nemění – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,89, v roce 2017 to byla hodnota 1,88, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Image Brna je v očích české veřejnosti tvořena zejména spojením města s univerzitami a vysokými školami, lidé jej vidí jako město, kde lze dobře nakupovat a rovněž jde o město vnímané jako dobře dostupné vlakem či autem. Mezi další charakteristiky patří i dobrá nabídka kulturních akcí a atraktivních kulturních památek. K dominantní charakteristice Brna jako města univerzit patří i jeho vnímání jako atraktivního města pro absolventy VŠ a rovněž moderního a pokrokového města. Na druhou stranu respondenti nejnéně souhlasili s tím, že Brno je město s čistým ovzduším, bezpečné město, město, kde se dobře žije rodinám s dětmi, město s kvalitní sociální péčí a také město, které má dobře vyřešenou automobilovou dopravu a dobrou nabídku bydlení. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2009, 2013, 2017.

Data a zdroje

CSV

Image z vnějšího pohledu

Stáhnout