HDP na obyvatele

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Ukazatel je používán k měření výkonnosti ekonomiky. Hodnoty v tabulce jsou vyjádřením dosahované úrovně HDP na 1 obyvatele v daném městě/kraji vztažené k průměrnému HDP na 1 obyvatele za 28 členských zemí EU, tj. EU28 = 100 %. HDP města Brna není nikde sledovaným a veřejně publikovaným údajem. Data byla proto získána expertním odhadem. Tyto odhady jsou odvozeny od dat za úroveň NUTS 3 a respektují meziroční změny v odvětvové struktuře na této regionální úrovni. Pozn.: HDP je od roku 2012 přepočítáno na průměr EU28, jelikož v roce 2013 přistoupilo Chorvatsko. Do té doby byla data HDP počítána za EU27. Dle expertního výpočtu dle údajů Českého statistického úřadu vykazoval ukazatel HDP na obyvatele v ČR v posledních sledovaných 10 letech postupný růst s menším výkyvem v roce 2010. Ten byl způsoben oslabenou ekonomikou z důvodu přetrvávající ekonomické recese. HDP na obyvatele České republiky se v průběhu poslední dekády postupně přibližuje evropskému průměru. Na obyvatele města Brna připadá HDP nadprůměrný, a to jak ve srovnání s úrovní celorepublikovou, tak s úrovní EU. Z uvedených údajů je zřejmé, že metropole Jihomoravského kraje patří po Hlavním městě Praze vzhledem k své ekonomické výkonnosti k leaderům mezi krajskými městy v České republice. Na těchto výsledcích se pozitivně odráží posilující úloha výzkumu a vývoje, kde rozhodující roli sehrává vysokoškolský sektor. ČSÚ, Eurostat; Expertní zpracování podrobných dat

Data a zdroje

CSV

HDP na obyvatele

Stáhnout