Data : image

Number of records found: 24

  • Počet absolventů vysokých škol spoluvytváří pozitivní image Brna coby uznávaného a prestižního univerzitního města. Uchazeče o zaměstnání – absolventy láká možnost využít získanou specializaci a odborné vědomosti v praxi – tudíž často hledají v místě absolvování vysoké školy profesní uplatnění. Prostřednictvím získané odbornosti a specializace, nabytých znalostí a vědomostí, své kreativity a ideálů se mohou stát absolventi „motorem“ ekonomického rozvoje města a přinášet výsledky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Počet absolventů v současnosti klesá, souvisí to s celkovou demografickou situací, která ovlivňuje počty příjmaných studentů na VŠ a politikou jednotlivých vysokých škol. Výkonové ukazatele MŠMT
  • Významné instituce a další vytipované objekty s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty zdravotnická zařízení (nemocnice, ordinace a lékárny), kulturní objekty (galerie, divadla, koncertní sály, kina, knihovny, kostely apod.), úřady, finanční instituce (banky, bankomaty, pojišťovny), obchodní domy, restaurace a kavárny, hotely, sportoviště, family pointy a veřejné toalety. Dále jsou zahrnuty bezbariérové vstupy do velkých budov, vyhrazená parkovací místa a zastávky hromadné dopravy. Součástí dat jsou kontaktní údaje na budovy (telefon, webové stránky), u některých budov také podrobné informace o přístupu a pohybu po budově, bezbariérových toaletách apod. Zdravotnická zařízení navíc obsahují další velmi podrobné informace. Je zde popsán přístup k budově od MHD, parkování, nejbližší lékárna (pokud se nachází v budově nebo v její blízkosti), zda je v areálu park či občerstvení. Dále data obsahují informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách. Popisná data (kromě informací o zdravotnických zařízeních) jsou dostupná i v anglickém jazyce. Všechny objekty kromě zdravotnických zařízení jsou zmapovány pouze v centru města Brna, zdravotnická zařízení jsou zmapována na celém úzěmí města Brna. Data jsou aktualizována jednou za 2 roky (data o zdravotnických zařízeních v lichých letech, data o ostatních objektech v sudých letech), upozornění občanů na chyby jsou opravována průběžně. Data jsou zobrazena v aplikaci Mapa přístupnosti Brna. Prostřednictvím této aplikace je možné upozorňovat na chyby v datech a navrhovat zmapování nových budov. Dále jsou data zobrazena také v tištěných publikacích Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu a Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně vydávaných Magistrátem města Brna.
  • Město Brno se každoročně účastní řady veletrhů. Jedná se nejen o veletrhy cestovního ruchu, ale i veletrhy investiční. Účast města na domácích a zahraničních veletrzích může přispět jako významná marketingová aktivita značnou měrou ke zviditelnění města a zlepšení jeho image. V roce 2016 se město Brno účastnilo dvou domácích (Brno, Praha) a šesti zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Oproti předešlým rokům lze zaznamenat především pokles účastí města na investičních veletrzích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Tento jev byl v případě investičních veletrhů zprvu způsoben silným vlivem ekonomické krize na toto odvětví, po jejím odezněním lze příčiny spatřovat i v nižší atraktivitě některých veletrhů (z důvodu poklesu počtu vystavovatelů a návštěvníků) a také omezenými finančními zdroji města Brna. Při celkové interpretaci předkládaného indikátoru je třeba vzít v úvahu i postupný pokles významu odvětví veletržnictví v marketingu na úkor sílících forem internetové propagace a prezentace. Objevují se však i nové formy propagace města, například v roce 2016 bylo zrealizováno 45 press/fam tripů do Brna a na jižní Moravu ve spolupráci s CCRJM, TIC Brno a Czech Turismem. Publikace Brno v číslech dostupná na webu města Brna
  • Indikátor Počet stížností evidovaných v systému MMB má za úkol sledovat oficiálně registrované stížnosti týkající se činností Magistrátu města Brna, tj. sledovat, jak se vyvíjí počet stížností občanů, a to včetně jejich kategorizace na důvodné a nedůvodné. Stížnosti jsou evidovány a vyhodnocovány Odborem interního auditu a kontroly MMB. Počet stížností v absolutním počtu klesl mezi roky 2009 až 2014, od té doby počet stížností mírně kolísá. V relativních hodnotách zůstává poměr mezi důvodnými, nedůvodnými, odloženými a stížnostmi, které nelze vyhodnotil, poměrně stabilní. Pokles počtu stížností (v absolutních hodnotách) lze vysvětlit nejméně dvěma hypotézami: za prvé může klesat angažovanost občanů, za druhé však lze poukázat na možnou klesající nespokojenost občanů s činností úřadu, což je v souladu se snahou o budování pozitivního image města Brna. S předmětným indikátorem může mít souvislost zejména indikátor „Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB“, který ukazuje pro rok 2017 na relativně vysokou spokojenost klientů – občanů s prací úřadu. Magistrát města Brna