Data : škola

Number of records found: 5

  • Sídla mateřských škol, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Součástí dat je kód školy dle Katalogu mateřských škol, základních škol a školních jídelen, název mateřské školy a adresa. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Spádovost mateřských škol a na webu Zápis do mateřských škol ve městě Brně.
  • Adresy přiřazené dle spádovosti k jednotlivým mateřským školám. Data obsahují všechny brněnské adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým mateřským školám. Data byla vytvořena dle přílohy platné vyhlášky o spádovosti mateřských škol. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Spádovost mateřských škol a na webu Zápis do mateřských škol ve městě Brně.
  • Sídla základních škol, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí dat je kód školy dle Katalogu mateřských škol, základních škol a školních jídelen, název školy a adresa. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Spádovost základních škol a na webu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně.
  • Adresy přiřazené dle spádovosti k jednotlivým základním školám. Data obsahují všechny brněnské adresní body s kódem škol pro přiřazení ke spádovým základním školám. Data byla vytvořena dle přílohy platné vyhlášky o spádovosti základních škol. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Spádovost základních škol a na webu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně.
  • Indikátor zjišťuje míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol všech forem studia nacházejících se ve městě Brně v míře podrobnosti dle jednotlivých fakult. Jedná se o míru uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce po dokončení studia. Je vypočten jako podíl nezaměstnaných absolventů evidovaných na Úřadech práce a všech absolventů vysokých škol nacházejících se ve městě Brně. Indikátor sleduje, zda má trh práce dostatečnou kapacitu a nabídku pracovních míst pro čerstvé absolventy. Dále vypovídá o struktuře a míře nezaměstnanosti absolventů jednotlivých univerzit a fakult a ukazuje, kteří uchazeči o zaměstnání mezi absolventy brněnských vysokých škol se hůře prosazují na trhu práce. V roce 2013, v době nejvyšší nezaměstnanosti absolventů, z veřejných vysokých škol dosahovala nevyšší míry nezaměstnanosti absolventů Veterinární a farmaceutická univerzita, konkrétně Fakulta veterinárního lékařství (24,5 %) a Fakulta veterinární hygieny a ekologie (22,8 %). Vysokou mírou nezaměstnanosti se vyznačovala i Fakulta výtvarných umění (24,1 %) a Fakulta architektury (19,3 %) Vysokého učení technického v Brně. V rámci Mendelovy univerzity v Brně vykazovala nejvyšší míru nezaměstnanosti Agronomická fakulta (15, 8 %). Největší míry nezaměstnanosti absolventů z fakult Masarykovy univerzity dosahovala Fakulta sportovních studií (13,7 %). V tabulce nejsou obsaženy všechny soukromé vysoké školy, jelikož k nim nebyly zjištěny údaje. Z uvedených soukromých vysokých škol, nejvyšší míru nezaměstnaných absolventů vykazovala Vysoká škola obchodní a hotelová (v roce 2013 to bylo 18,0 %) a nově i VŠ Karla Engliše (19,6 % v roce 2016). Statistické údaje Úřadu práce ČR, statistické výstupy