Data dle organizace: Oddělení dat, analýz a evaluací

Number of records found: 135

 • Dataset obsahuje 7 denních matic pohybů obyvatelstva zprůměrovaných za 14 pozorovacích dní v říjnu 2019 (7.10. - 20.10.2019). V předaném výstupu jsou časy, kdy cesty začaly a skončily. Nejnižší čas je 0 a nejvyšší 23. Cesty začínající v čase 0 v datech jsou, ale tyto cesty mohly začít předchozí den. Podobně i cesty končící v čase 23 mohou končit až den následující. Pokud je třeba eliminovat tripy, které začínají a končí jiné dny (např. 22:00 – 2:00), z dat se musí skrýt tripy, které začínají v čase 0 (start_cas = 0) a ty, které končí v 23 (cil_cas = 23). Matice uskutečněných cest nabývá následujících maximálních rozsahů možných zdrojů a cílů: 1. Území města Brna – úroveň katastrálního území (celkem maximálně 48 jednotek) 2. Okres Brno-venkov – úroveň obce (celkem maximálně 187 jednotek) 3. Zbytek Jihomoravského kraje – úroveň SO ORP (celkem maximálně 21 jednotek) 4. Jiné kraje ČR – úroveň krajů (celkem maximálně 13 jednotek) Atributy: start_cas: začátek cest příslušného zprava otevřeného intervalu (2 znamená čas od 2:00:00 do 2:59:59); cil_cas: konec cest příslušného zprava otevřeného intervalu (2 znamená čas od 2:00:00 do 2:59:59); start_level: úroveň administrativní jednotky; start_kod: kód jednotky dle číselníku ČSÚ; cil_level: úroveň administrativní jednotky; cil_kod: kód jednotky dle číselníku ČSÚ; cz: rozlišení, zda je trip uskutečněn tuzemskou SIM (=1), nebo zahraniční (=0); pocet: nekalibrovaný naměřený počet cest (anonymizace pod hodnotu 5); pocet_kalibrovano: naměřený počet cest vynásobený koeficientem místa bydliště každé jednotlivé SIM
 • Data využitá pro ilustraci poklesu mobility z důvodu COVID-19. Metodika dle operátora: Relativní poklesy osob dle dané kategorie v území. Nevyjizdejici: nachazeli se cely den na miste sveho bydliste (ZUJ) a behem dne v zadne jine ZUJ nestravili kumulativne za cely den vice, nez pul hodiny. Hodnota "nevyjizdejici" je vztazena k domovske ZUJ, tedy pocet nevyjizdejicich s udajem ZUJ napr. Brno je pocet lidi, kteri v Brně bydli a z Brna cely den nevyjeli. Vyjeli: Behem dne (24h) se nachazeli aspon pul hodiny v ZUJ, ktera neni jejich domovska ani ZUJ primarni dojizdky. Hodnota "vyjeli" je vztazena k domovske ZUJ, tedy pocet tech, co vyjeli, s udajem ZUJ napr. Brno je pocet lidi, kteri v Brně bydli a behem dne byli i v jine ZUJ nez Brno. (toto dle nasi domluvy, ze ten den se nemuseli v Brněfakticky vyskytovat) Prijeli: Behem dne (24h) se nachazeli aspon pul hodiny v ZUJ, ktera neni jejich domovska ani ZUJ primarni dojizdky. Hodnota "prijeli" je vztazena k cilove ZUJ, tedy pocet tech, co prijeli, s udajem ZUJ napr. Brno je pocet lidi, kteri bydli jinde nez v Brně a behem dne v ZUJ Brno stravili aspon pul hodiny. (toto dle nasi domluvy, ze ten den se nemuseli na miste sveho bydliste fakticky vyskytovat) Pravidelne vyjizdejici: Behem dne (24h) se nachazeli aspon pul hodiny v ZUJ, ktera je jejich mistem primarni dojizdky z doby pred 8.3.2020. Hodnota "pravidelne vyjizdejici" je vztazena k domovske ZUJ, tedy pocet tech, co vyjeli na misto primarni dojizdky, s udajem ZUJ napr. Brno je pocet lidi, kteri v Brně bydli a behem dne byli i v jine ZUJ nez Brno. Pravidelne dojizdejici: Behem dne (24h) se nachazeli aspon pul hodiny v ZUJ, ktera je jejich miste primarni dojizdky z doby pred 8.3.2020. Hodnota "pravidelne dojizdejici" je vztazena k cilove ZUJ, tedy pocet tech, co prijeli, s udajem ZUJ napr. Brno je pocet lidi, kteri "pracuji nebo studuji" v Brně a behem dne v ZUJ Brno stravili aspon pul hodiny. Ostatní zdroje: Relativní poklesy osob v území SO ORP v době corona krize (vztaženo k průměrnému únorovému dni) Max denní počty uživatelů waze v Brně v průběhu corona krize Počet dopravních nehod v JMK v průběhu corona krize
 • Data o všech nehodách od Policie ČR za město Brno. Číselník patří jenom k roku 2017. Data za 2018 jsou zpracovaná a lidsky čitelná.
 • Liniová vrstva všech silnic v Brně s hodnotou stoupání vozovky. Data obsahují všechny úseky silnic i s jejich maximální, minimální a průměrnou hodnotou sklonu v °. Data také obsahují informaci o délce úseků v metrech. Souřadný systém je GCS WGS84. Sklony byly vypočteny z digitálního modelu povrchu z roku 2017. Pro bližší informace prosím kontaktujte Oddělení dat analýz a evaluací, které výpočet provádělo.
 • Datový portál města Brna data.brno.cz se umístil v TOP5 hodnocení datových portálů ve studii Urban Data Platforms & Data Management 2019. Brno se tak ocitlo ve exkluzivní společnosti spolu s Londýnem, Hamburkem, Lyonem a Milánem. Ve studii bylo posuzováno přes 100 městských datových portálů napříč Evropou. Hodnocen byl například počet aplikací, zapojení občanů města či počet vzniknuvších start-upů. Datový portál vznikl v roce 2018. Za necelé 2 roky bylo zaznamenáno na 250 000 zobrazení od 62 000 uživatelů. Výzkumná zpráva vznikla v Erasmus Centre for Data Analytics.
 • Cílem opakovaného sociologického výzkumu „Dělba přepravní práce“ je získávání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce. Dlouhodobé sledování rozdělení počtu přepravených cestujících jednotlivými druhy dopravy může přispět ke sledování úspěšnosti zaváděných opatření. Předmětem této datové sady je čtvrtá vlna výzkumu z roku 2019. Výzkum realizuje Odbor dopravy MMB.
 • základní meteorologické údaje ze stanice Brno-Tuřany
 • Jaké jsou stávající podmínky bydlení obyvatel města? Jaké jsou jejich nároky a požadavky na bydlení? Jaké bydlení by vyhovovalo konkrétní situaci různých skupin obyvatel? Oficiální statistiky nám takové informace nepřinášejí. Proto jsme v roce 2019 nechali na Magistrátu města Brna (MMB) zpracovat sociologický výzkum Bydlení v Brně.
 • Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 definuje hlavní cíl města Brna v oblasti turistiky v podobě zvýšení návštěvnosti města celkově o 25 % z toho o 20 % u domácí a o 30 % u zahraniční klientely ke konci období programu. Cílem výzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je získat detailnější informace o struktuře návštěvníků města Brna a nastavit pravidelný monitoring vybraných cílových skupin.
 • Průzkum platů Platy.cz, který provozuje společnost Profesia CZ, spol. s r.o., vznikl v roce 2007. Vstupními údaji pro průzkum jsou mzdy zaměstnanců, kteří vyplní dotazník na stránce www.platy.cz. Každý den si takhle srovná plat v průměru 200-500 zaměstnanců na různých pozicích. Sesbírané dotazníky podléhají kontrole na duplicity a procházejí třemi fázemi očisťování vzorku od extrémních hodnot či duplicit. Průzkum platů Platy.cz disponuje rozsáhlou databází údajů o platech a mzdách na trhu práce, v které jsou zastoupeni zaměstnanci různých společností podle jejich velikosti, vlastnictví či odvětví.
 • Prognóza populačního vývoje města Brna do roku 2056 i odhad populačního vývoje zázemí Brna do roku 2056 jsou vytvořeny prostřednictvím tzv. kohortně komponentní metody. Prognóza i odhad jsou zpracovány ve třech variantách (ve variantě nízké, střední a vysoké), které se od sebe vzájemně odlišují v předpokládaném budoucím vývoji základních demografických procesů (tj. plodnosti, úmrtnosti a migrací). Všechny varianty jsou povaţovány za stejně pravděpodobné, tudíţ můţeme očekávat, ţe počet obyvatel města Brna i analyzované části jeho zázemí se bude v roce 2056 pohybovat právě někde v rozmezí mezi nízkou a vysokou variantou.
 • Předložená analýza doplňuje studii Prognóza demografického vývoje obyvatelstva města Brna a jeho okolí, která obsahuje prognózu početního vývoje obyvatelstva evidovaného v průběžné evidenci vedené Českým statistickým úřadem.
 • Indikátor vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Jedná se o jeden ze základních ukazatelů hospodářské kondice města/regionu. Tento ukazatel nahrazuje do roku 2012 zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný. Ukazatel dobře odráží většinu změn v hospodářství ČR i hospodářství v globálním měřítku. Na konci roku 2008 lze snadno rozpoznat nástup celosvětové hospodářské krize, dále pak lze vyčíst sezónnost některých prací (to se týká zejména celé ČR a JMK, město Brno nemá sezónní výkyvy velké). Celkově lze konstatovat, že se podíl nezaměstnaných osob/míra registrované nezaměstnanosti v Brně pohybuje dlouhodobě mezi 6 a 9 %, což je nyní nad průměrem celé ČR. Je to překvapivě vyšší hodnota, než by se u města velikosti Brna dala předpokládat. Varující je zejména negativní trend v posledních letech, kdy město Brno vykazuje horší čísla než je průměr Jihomoravského kraje a celé ČR. Může to souviset s velkým počtem absolventů, kteří každoročně přispívají k vysoké konkurenci na místním trhu práce: o pracovní místa v Brně se ucházejí absolventi brněnských univerzit, kteří ovšem na základě místa svého trvalého bydliště „přispívají“ k výpočtu podílu nezaměstnaných osob v jiných okresech. Poslední rok klesá podíl nezaměstnaných osob celorepublikově, tedy i v Brně a Jihomoravském kraji. Hodnoty se dostávají na úroveň před rokem 2008. Graf: https://url.datamatic.io/u/103204811400219056456/1Ufo9f2MPUFucowCYQxxgsRUBFr3PHegP MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni
 • meteorologické charakteristiky od roku 1961 ze stancie Brno-Tuřany na denní bázi
 • O šancích dětí a mládeže v domácí i zahraniční konkurenci významně rozhoduje jejich vzdělávání. Významným ukazatelem je kromě kvality výuky také množství škol a jejich kapacita. Tato indikátorová karta se zabývá předškolním, školním a středoškolským vzděláváním v Brně a jejich vývojem. V jednotlivých tabulkách jsou zachyceny počty škol, kapacita škol a počet dětí za jednotlivé školní roky počínaje školním rokem 2006/2007. Data týkající se předškolního a základního vzdělávání jsou poskytována Odborem školství mládeže a tělovýchovy MMB. Data týkající se středoškolského vydělávání jsou obsažena ve výročních zprávách o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji. Poptávka po umístění v mateřských školách v současné době převyšuje nabídku. To je způsobeno jak legislativními změnami tak demografickým vývojem, kdy se od konce 90. let dostávaly do věku vyšší plodnosti generace žen narozených v silné populační vlně 70. let 20. století. Na zvyšující se podíl dětí v populaci reagují každým rokem zvyšující se (kromě školního roku 2010/2011) kapacity brněnských mateřských škol. Předpokládalo se, že jde o časově omezený jev (baby-boom) a že se počty dětí v předškolním věku v příštích letech opět sníží. Nicméně se zatím tak neděje, což souvisí se statusem trvalého pobytu, respektive s nemožností sledovat přesný počet obyvatel na území města. Právě mezi mladými rodinami s dětmi je počet obyvatel bez trvalého pobytu mnoho. Tato skutečnost velmi komplikuje možnosti plánování a predikce. Pozitivem je, že tento jev potvrzuje atraktivitu Brna a jeho schopnost přitahovat nové obyvatele. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB