Apps

 • Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v r...oce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. Více
 • Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017.
 • Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna
 • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního... monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. Více
 • Aplikace zobrazuje navrhované trasy výletů v oblasti brněnských příměstských lesů. Aplikac...e je součástí portálu LesWeb. Více
 • Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky prův...odce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. Více
 • Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je ko...lekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. Více
 • BRNO BRZO je jednoduchá on-line mapová aplikace, v níž jsou přehledně zobrazeny připravova...né stavební projekty veřejné i soukromé sféry v rámci města Brna. Jejím smyslem je informovat obyvatele města o aktuálním dění v oblasti výstavby. Informace obsažené v mapové aplikaci byly poskytnuty konkrétními stavebníky na dobrovolné bázi. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech staveb aktuálně na území města plánovaných nebo realizovaných. Aplikace nemá za cíl hodnotit nebo posuzovat jednotlivé projekty. Zařazení projektu do mapové aplikace není deklarací schválení nebo souhlasu orgánů statutárního města Brna s realizací. Má pouze informativní charakter. Více
 • Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě.... Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. Více
 • Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různ...ých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. Více
 • Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaře...ní s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. V roce 2015 byla tato aktivita částečně financována pomocí dotace z programu EFEKT MPO. Do současnosti byl EnMS zaveden celkem u 33 organizací. RMB na své schůzi 9.5.2017 schválila smlouvu o poskytnutí přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker pro město Brno. Na základě této smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru můžeme bezplatně rozšiřovat informační systém o nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací a obchodních společností města Brna. Více
 • mapa rozvojových lokalit tzv. brownfields
 • Zajímá vás, kde v Brně převažují bytové a kde naopak obchodní domy? Jak je rozložená veřej...ná a komerční vybavenost? Nebo proměny zástavby v různých čtvrtích? Nejen to nabízí nově spuštěná interaktivní mapa budov širšího centra města. Více
 • Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskyt...ují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší). Více
 • Mapa Cirkulární Brno je zaměřená na velmi aktuální téma cirkulární ekonomiky. Vznikla prot...o, aby obyvatelům města pomohla chovat se při svých nákupech více udržitelně a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Více
 • Aplikaci otevřete v prohlížeči Chrome. Analýza stavu cyklodopravy v Brně v roce 2019.
 • Mapová aplikace znázorňuje cyklistickou tematiku v Brně. Jejím hlavním zobrazením jsou zre...alizovaná cyklistická opatření. Více
 • Aplikace Brněnských komunikací a města Brna zprostředkovává dopravní aktuality z oficiální...ch zdrojů. Kromě dopravních událostí a situace na silnicích, zde zjistíte informace o parkování ve městě, světelné signalizaci a aktuální záběry z veřejných kamer. Více
 • Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní viz...ualizaci také časovou animaci. Tu spustíte tak, že kliknete na symbol hodinek, který je vedle tlačítka Legenda. Animaci můžete kdykoliv zastavit a nebo měnit její parametry v časovém posuvníku, který se zobrazí v dolní polovině obrazovky. V aplikaci je také možné měnit podkladovou mapu, filtrovat dle zadaných parametrů anebo vyhledávat nehody v určitém území. Zdrojem dat je Policie ČR. Více
 • Aplikace umožňující práci s daty z dopravy, které máte možnost vidět v mapě s příběhem ste...jného názvu. Více
 • Poznejte jak funguje doprava v Brně a okolí. Aplikace vás zavede do světa dopravních dat, ...prostorových modelů a vizualizací z jízdních řádů. Více
 • Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní ob...lasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého sociologického výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak. Více
 • Aplikace spojující mapu a stručnou encyklopedii zapadlých brněnských zákoutí. Druhé Brno v...ás zavede do dělnických kolonií, na zrušená nádraží, pod zemský povrch nebo do ztichlých areálů zrušených brněnských textilek. Nevyhýbá se ale ani místům, kde ruch velkoměsta tepe v žilách městských ulic. Více
 • Mapa barevnou škálou vykresluje procentní stoupání silnic v Brně.
 • Analytická aplikace mapující stav firem a organizací v Brně.
 • Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství.
 • Mapa Internetové encyklopedie Brna
 • Mapová aplikace vykreslující srážky se zvěří na území ČR. Pro detailnější analýzu situace ...jsou k dispozici grafy a časové animace. Více
 • Mapová aplikace všech firem a organizací v Brně s 5 a více zaměstnanci.
 • Mapová aplikace Georizika byla vytvořena v roce 2004 a je každoročně aktualizována. Aplika...ce je určená občanům pro získání základní představy o možných georizicích na území města (možných kontaminacích, sesuvech apod.) Více
 • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu,... aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším. Více
 • Historická ortofota Brna od roku 1953.
 • Mapová aplikace vydaná ke stoletému výročí založení tzv. Velkého Brna. Aplikace zobrazuje ...postupný prostorový vývoj Brna a jeho okolí. Více
 • Mapa hlukového zatížení obyvatel Brna. Data pocházejí ze šetření ministerstva zdravotnictv...í z roku 2017. Více
 • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení prov...ozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin. Více
 • Proměny města od průmyslové revoluce až po vize budoucnosti Brna. Připomeňte si řadu význa...mných staveb, které v minulosti měnily tvář Brna, a nahlédněte do blízké budoucnosti prostřednictvím projektů, jež se teprve připravují. Více
 • Portál příměstských lesů
 • Aplikace využívá detailní informace o lokalizaci obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvku n...a živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby – SPO), v základních sídelních jednotkách. Více
 • Webová aplikace maloobchodní sítě města Brna přináší informace získané v rámci Průzkumu ma...loobchodu v Brně (2017). Jde o výsledky sedmého celoplošného sčítání maloobchodních jednotek na území města Brna v období po roce 1990. Více
 • Stránka nabízí barevné rozlišení množství dokončených bytů a přírůstek obyvatel od roku 19...97 do roku 2016 v okresech celé České republiky. Více
 • Exekutorská komora ČR mapovou aplikací zpřístupňuje údaje o množství osob v exekuci a výši... jistiny až do úrovně obcí. Jednotlivé oblasti leze jednoduše porovnat mezi sebou. Více
 • Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. usnadní orientaci v datech o trestné činnosti v ČR ...s využitím mapových a tabulkových náhledů. Data lze selektovat podle období, území nebo povahy trestného činu. Více
 • administrativní členění, základní informace
 • Mapa všech neziskovek se sídlem v Brně.
 • Mapa obsahuje popis přístupnosti mnoha významných institucí a služeb
 • Aplikace mapující projektové záměry, resp. projetky, které se připravují a realizují v Brn...ěnské metropolitní oblasti skrze nástroj integrovaných územních investic Více
 • Mapa slunečního osvitu města Brna vznikla v souvislosti s projektem Připrav Brno. Tento pr...ojekt má za cíl v následujících 10 letech postupně zkvalitňovat životní prostředí města Brna, snížit produkci CO2 ve městě o 40% a připravit město pomocí adaptačních opatření na změny klimatu, které v současnosti každý pociťuje. Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách www.pripravbrno.cz nebo pod hashtagem #PripravBrno. Více
 • Aplikaci Můžu dýchat? jsme vytvořili s využitím otevřených dat. To jsou informace a data v...eřejně a bezplatně přístupná, strukturovaná a strojově čitelná. Díky otevřeným datům teď můžete jednoduše a přehledně sledovat změny kvality ovzduší v Brně. Chceme ukázat, že otevírání dat má smysl. Více
 • Mapa zobrazuje pítka s pitnou vodou, kde si bez obav může kdokoli nabrat vodu. Zvláště při... vysokých teplotách jsou taková místa zdrojem osvěžení a taky místem s možností doplnění pitného režimu.Po kliknutí na ikonku kohoutku se zobrazí popis místa, kde je pítko umístěno a fotka pro lepší orientaci. Všechny místa jsou označena patřičným štítkem s nápisem “Pitná voda” a jeho anglickým překladem “Drinking water.” Více
 • Pocitová mapa Brna přinesla zajímavé a inspirativní výstupy. Potvrdila, že zapojení veřejn...osti do přípravy strategických dokumentů má skutečně smysl a Brňané je vítají. Ať už se bude jednat o ankety, soutěže, průzkumy, veřejné debaty či komentované tematické procházky městem – podobné aktivity pro zapojení široké veřejnosti budou tvořit významnou část přípravy nové Strategie pro Brno. Více
 • Aplikace pocitová mapa města Brna poskytuje ucelené grafické, statistické a mapové výstupy... vzešlé z podnětů občanů, které byly sbírány na jaře 2018. Více
 • Web, který vám zprostředkuje maximum informací, které využívají řidiči MHD v Brně.
 • Analýza hlavních dopravních proudů v Brně a okolí.
 • Story mapa interpretující data z mobilních zařízení.
 • Swipe mapová aplikace zobrazující rozdíli mezi přepravními proudy v ramci Brna během týdne... a víkendu. Základem jsou data z mobilů a pocházejí z 3. až 9. dubna 2017. Aplikace umožňuje dopodrobna pozorovat dopravní proudy obyvatel mezi jednotlivými katastry města a porovnávat víkend s pracovním dnem. Více
 • Mapa s příběhem sleduje prostorové rozložení přestupků v Brně v roce 2018.
 • Retail stezka provází návštěvníky centrem Brna a upozorňuje na pozitivní příklady, kde se ...povedlo kvalitně a komplexně realizovat obtížný průnik interiérového a grafického designu, který retail design vyžaduje. Zároveň na většině míst přibližuje příběh vzniku designu, skrytou symboliku a pozadí vizuálů, které obyvatelé mnohdy denně vídají, ale neví o nich. Více
 • Mapa a znak představuje rozcestník, odkud se lze prokliknout na rozpočet jednotlivé městsk...é části nebo magistrátu. Více
 • Aplikace vizualizující statistiky nahlašování přeplňených kontejnerů. Data jsou z aplikace... SAKO. Aplikace umožňuje také filtrovat, vyhledávat nebo exportovat data. Více
 • Sochařské Brno je web, který sdružuje informace o umění ve veřejném prostoru. Významnou čá...stí je i mapa objektů drobné architektury a stezky, které nabízí výlety po zajímavých sériích soch. Více
 • Sochařské stezky vznikly v rámci projektu Sochařské Brno. Představují uživatelům tipy na z...ajímavé procházky po sériích brněnských soch. Více
 • Mapa spádovosti mateřských škol.
 • Prezentační web souboru prostorových modelů které budou v roce 2018 napojena na živá data ...tak aby posléze mohli sloužit pro analytické účely. Více
 • Aplikace nad daty společnosti Liftago, která je zdarma poskytla městu pro jeho potřeby v o...blasti plánování. Více
 • Mapa zasažených míst spojeneckými a sovětskými nálety v letech 1944 - 1945
 • Mapa brněnských hřbitovů pro veřejnost
 • Pomůže s hledáním volební místnosti
 • Brněnská sportoviště a kluby
 • Nezavíráme oči před domácím násilím
 • Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem... obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile. Co jsou geolokalizační data? Jedná se o zbytková signalizační data, které vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází. Jelikož má T-mobile cca 40% podíl na telekomunikačním trhu, jsou tato data kalibrována na celou populaci (tedy do 100 %). Data jsou dále agregována (nelze zobrazit nižší počet obyvatel než 10), a to z důvodu ochrany údajů. Data byla zjišťována ve dvou po sobě jdoucích pracovních týdnech (ÚT-ČT), na základě kterých byl pak sestaven typický pracovní den. Totéž pak platí o stanovení typického nepracovního dne. Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 20. - 22. září 2016 (úterý až čtvrtek) 18. – 20. října 2016 (úterý až čtvrtek) Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 24. září 2016 (sobota) 22. října 2016 (sobota) Více
 • Mapa spádovosti základních škol
 • Mapa teplot povrchů ve městě
 • Mapa kontejnerů na tříděný odpad a sběrných dvorů v Brně
 • Webová aplikace zobrazuje urbanistický model města Brna, který byl vytvořen v roce 2012 pr...o oblast Městské památkové rezervace a pro dalších 10 vybraných lokalit Odborem památkové péče Magistrátu města Brna (konkrétně se jedná o lokality Brněnské výstaviště, Veveří, Lužánky, Hlinky, Černá Pole, Královo Pole, Masarykova čtvrť, Pisárky a Veslařská, Ponava, Husovice). Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. Více
 • Mapová aplikace zobrazuje informace o aktuálních uzavírkách na komunikacích z Národního do...pravního informačního centra (NDIC). Nově zde nejsou zobrazeny informace k připravovaným stavbám, jelikož byly nekompletní a mohly být zavádějící. Jakmile bude dokončena aktualizace a zpřesnění databáze, budou údaje ke koordinaci výkopových prací opět dostupné. Více
 • Aplikace zobrazuje analýzu vegetačního pokryvu Brna v průběhu roku.
 • Aplikace vizualizuje data z registru obyvatel. Mapa je aktualizována vždy 1x ročně k 1. Lednu.
 • Mapa všech veřejných WC na uzemí Brna.
 • Svratka a Svitava – dvě hlavní brněnské řeky. Víte kudy tečou? A víte co se s nimi bude dí...t v následujících letech? Na tomto webu můžete najít informace o strategickém projektu „Voda v Brně“, který se zaměřuje na protipovodňová opatření a revitalizace vodních prvků na území města Brna. Více
 • Webová aplikace zobrazuje detailní 3D model budov o oblasti Brněnského výstaviště. Scéna v...znikla v roce 2020, a to v rámci spolupráce Mendelovy univerzity a Brněnského oddělení GIS. Více
 • Jaké jsou stávající podmínky bydlení obyvatel města? Jaké jsou jejich nároky a požadavky n...a bydlení? Jaké bydlení by vyhovovalo konkrétní situaci různých skupin obyvatel? Oficiální statistiky nám takové informace nepřinášejí. Proto jsme v roce 2019 nechali na Magistrátu města Brna (MMB) zpracovat sociologický výzkum Bydlení v Brně. Více
 • Mapa s příběhem popisuje registrované významné krajinné prvky (VKP) na území města Brna. P...omocí fotografií, map a textů dodává základní informace o lesních, travinobylinných, vodních, a geologických spoločenstvech. Více
 • Aplikace prochází významnými parky na území města Brna. Propojuje mapovou část s fotografi...emi a dalšími informacemi. Více
 • Aplikace Waze, zaznamenává aktuální situaci na trasách, ať se jedná o hustotu dopravy, prů...měrné rychlosti, kolony nebo uzavírky. Do aplikace může přispět s aktualitou na cestě každý člen. Více
 • Aplikace mapující stav zeleně v našem měste v roce 2018.