Ekonomický přínos studentů pro město

Město studentů, město univerzit nebo město výzkumu a vývoje. Tak se nyní přezdívá Brnu. Před deseti lety ovšem mělo město úplně jinou tvář, nebylo nijak profilované, hledalo svoji identitu. Strojírenství bylo po transformačních procesech v 90. letech v útlumu, veletrhy také ztrácely svůj dřívější lesk. A byly to právě univerzity a zejména jejich studenti, kteří Brnu dali zcela novou tvář. Od přelomu tisíciletí se za deset let počet studentů vysokých škol téměř ztrojnásobil. Univerzity také získaly mnoho finančních prostředků na svůj rozvoj a na rozvoj vědeckých pracovišť, který v Brně vzniklo velké množství. Kromě vzniku špičkové vědy a perfektního zázemí pro studium se ovšem Brno proměnilo daleko hlouběji. Proměnila se výrazně ekonomická struktura města, kdy zhruba 75 % lidí pracuje ve službách, na průmysl a stavebnictví připadá jen jedna čtvrtina. Město se výrazně oživilo, zejména jeho centrum. Zatímco před deseti lety bylo obtížné najít restauraci, kam zajít na večeři, nyní je Brno vyhlášené jako gastronomické centrum s mnoha renomovanými podniky. Velkou renesanci zažívá také kavárenství. Velký podíl na těchto skutečnostech má právě přítomnost studentů a vysokých škol.
Chování studentů a jejich vliv na ekonomický rozvoj města zkoumáme již od roku 2011. Celkem se našich průzkumů účastnilo téměř 10 000 studentů, což je úžasné číslo samo o sobě a dokládá fakt, že studentů na městě kde studují, velmi záleží.
Všechny tři vlny průzkumů potvrdily fakt, že Brno přitahuje zejména studenty z moravských krajů a také ve větší míře kraj Vysočina a Pardubický kraj. Nejvíce studentů logicky pochází z Jihomoravského kraje, zajímavá je i vazba na kraj Moravskoslezský, ze kterého i přes velkou vzdálenost přichází do Brna studovat mnoho studentů.

Trvalý pobyt studentů vysokých škol (2016)

Studenti se do Brna nejčastěji dopravují vlakem, následuje jízda autobusem a autem. Oproti výzkumu v roce 2014 můžeme pozorovat nárůst přepravy autem, která je pro studenty zřejmě pohodlnější, rychlejší a díky spolujízdě může být i cenově výhodnější. V roce 2014 využívalo k cestám do Brna auto 24 % studentů, v roce 2016 je to již 35 % studentů. S dojížděním do Brna autem se pojí problematika nedostatku parkovacích míst, a to nejen v okolí školních budov, ale především na sídlištích. Dle údajů Centrálního registru vozidel a Českého statistického úřadů připadalo k 31. 12. 2011 v Jihomoravském kraji na 1 osobní automobil 2,42 obyvatele, k 31. 12. 2015 připadá na 1 osobní automobil 2,01 obyvatele. V případě studentů je situace horší, v bytě bydlí průměrně 4 – 6 studentů, a pokud každý přijede autem, nemá často kde zaparkovat nebo parkovací místo blokuje celý týden, neboť se po městě pohybuje městskou hromadnou dopravou. Tou se v Brně pohybuje většinou 63 % studentů, 29 % chodí pěšky, auto využívá 5 % a kolo 3 %. Pokud ovšem vezmeme v úvahu i ty, kteří využívají MHD pouze občas, tak MHD využívá přes 90 % studentů.


Studenti si pro pohyb ve městě kupují z 80 % dlouhodobé předplatní jízdenky. Dle uvedené částky za městskou hromadnou dopravu usuzujeme, že studenti nejčastějí pořizují čtvrtletní jízdenku, za kterou student zaplatí 685 Kč, neboť 70 % odpovědí studentů, kteří využívají městskou hromadnou dopravu, můžeme najít v intervalu 190 – 300 Kč.  Studenti s trvalým bydlištěm v Brně nejčastěji kupují roční jízdenku, která je pro ně výhodnější a vyjde studenta měsíčně na 197 Kč. Nejen lokalita, ale především cena hraje velkou roli při rozhodování a výběru způsobu bydlení. Částka, kterou studenti utratí za bydlení, se pohybuje většinou mezi 2500 až 4000 Kč. Průměrná částka u cizinců mimo Slovensko je 5723 Kč. Studenti využívají kromě vysokoškolských kolejí stále více pronájmů a to zejména ve vyšších ročnících svého studia.

Byly zjišťovány také stravovací zvyklosti studentů, zda využívají služeb místních restaurací a podniků, zda navštěvují školní menzu nebo zda si raději vaří doma. Bylo zjištěno, že si téměř 50 % studentů obvykle vaří doma samo, 32 % studentů navštěvuje menzu, 12 % studentů si vozí jídlo z domu a 7 % navštěvuje pravidelně restauraci. Z šetření vyplývá, že doma si častěji vaří ženy (68 %) než muži (32 %), naopak muži upřednostňují obědy v restauracích (62 %).  Stravování studentů v prostorách škol zajišťuje správa kolejí a menz. Této možnosti využívá 32 % dotázaných studentů. Brno je nejen významným vzdělávacím střediskem studentů, ale také kulturním a společenským centrem, které vytváří ideální zázemí pro trávení volného času. Město se pyšní bohatou nabídkou historických památek, kulturních zařízení, obchodních domů, pestrou škálou sportovních a jiných volnočasových aktivit. Studenti jsou významnou cílovou skupinou, ze které tyto podniky získávají profit. S cílem zjistit, o jaké aktivity mají studenti největší zájem, byla do dotazníku zařazena otázka týkající se volného času studentů.  Například za návštěvu restaurací, kaváren a jiných gastronomických a zábavních podniků, průměrný student utratí týdně 321 Kč.


Co se týče příjmů, ty se skládají u studentů z několika hlavních zdrojů. Zjišťovalo se, zda si studenti během roku sami přispívají na studium výdělečnou činností nebo zda jsou plně podporováni ze strany rodičů, případně jiných členů rodiny, zda mají nárok na stipendium a v jaké výši se tento příspěvek pohybuje. Hlavním zdrojem financí jsou u 80 % dotázaných studentů rodiče či jiní členové rodiny. 20 % studentů si veškeré náklady spojené se studiem hradí samo. Částka, kterou rodina studenta podporuje, se nejčastěji pohybuje mezi 4. až 5. tisíci Kč.

Celoročně přivydělává 52 % studentů, 30 % studentů hledá práci pouze o prázdninách. Průměrná částka, kterou si studenti přivydělají, se pohybuje kolem 3,5 tisíce Kč.
Souhrnné výsledky výzkumu ukazují, že průměrné měsíční náklady studenta se pohybují okolo 8 280 Kč. Pomocí zjištěných údajů lze zhruba odhadnout přínos studentů do brněnské ekonomiky. Průměrně student měsíčně utratí za živobytí v Brně 8 280 Kč. Po odečtení výdajů na dopravu do města vyjdou celkové výdaje, které student vynaloží pouze ve městě, a to je 7 830 Kč. Pokud bude uvažován student, který se rozhodl vystudovat magisterský program a bude tedy v Brně po dobu 5 let vždy 10 měsíců (mimo letní prázdniny), utratí v Brně během roku 77 060 Kč, za celé studium pak 385 300 Kč. Momentálně studuje v Brně přibližně 70 tisíc studentů. V hrubých odhadech lze předpokládat, že za rok utratí studenti v Brně více než 5 miliard Kč.
To nejdůležitější pro rozvoj Brna je ale skutečnost, že až 39 % studentů chce nadále v Brně pracovat. Tak Brno získává velmi kvalifikovanou pracovní sílu, navíc složenou z mladých lidí, kteří zde zakládají rodiny. Zatím tato rovnice rozvoje v Brně funguje na výbornou a není důvod nevěřit, že tomu bude tak i nadále. Samotný výzkum je tradičně zpracováván ve spolupráci se studenty, kteří ho zpracovávají jako svou diplomovou práci, v roce 2016 to byla diplomantka Mendelovy univerzity Sylva Kotoučková, které tímto děkujeme za spolupráci.

 

Stažení zdrojových datových sad z výzkumu mezi studenty: 201120142016