Trestné činy v Brně

Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů. Tomu odpovídá i vyšší míra kriminality. V rámci indikátorové karty „Kriminalita v Brně“ byly vytipovány dva kvantitativní indikátory udávající přehled o počtu zjištěných přestupků a zjištěných trestných činů na území města Brna. V roce 2016 bylo na území města Brna zjištěno celkem 11 285 trestných činů. V delším časovém horizontu (od roku 2008) lze zaznamenat relativně výrazný pokles počtu trestných činů. Právě v roce 2008 zavedla Městská policie Brno program prevence kriminality ve městě, jehož implementace může být jedním z možných důvodů snížení trestné činnosti ve městě. ČSÚ: Statistická ročenka Jihomoravského kraje, kap. Kriminalita.

Data a zdroje

CSV

Trestné činy v Brně

Stáhnout