Spokojenost obyvatel s prací úředníků

Indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB má za úkol zhodnotit, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s rychlostí vyřízení požadavků na MMB, kvalitou poskytnutých informací prostřednictvím MMB apod. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení 6 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,77, v roce 2017 to byla hodnota 1,73, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Nejvíce respondentů souhlasí s tím, že při návětěvě MMB dostali od pracovníků informace a rady, které potřebovali a obdobně zastoupená skupina souhlasí, že tyto informace jim byly sděleny jasně a srozumitelně. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2017.

Data a zdroje

CSV

Spokojenost obyvatel s prací úředníků

Stáhnout