Počet stížností evidovaných v MMB

Indikátor Počet stížností evidovaných v systému MMB má za úkol sledovat oficiálně registrované stížnosti týkající se činností Magistrátu města Brna, tj. sledovat, jak se vyvíjí počet stížností občanů, a to včetně jejich kategorizace na důvodné a nedůvodné. Stížnosti jsou evidovány a vyhodnocovány Odborem interního auditu a kontroly MMB. Počet stížností v absolutním počtu klesl mezi roky 2009 až 2014, od té doby počet stížností mírně kolísá. V relativních hodnotách zůstává poměr mezi důvodnými, nedůvodnými, odloženými a stížnostmi, které nelze vyhodnotil, poměrně stabilní. Pokles počtu stížností (v absolutních hodnotách) lze vysvětlit nejméně dvěma hypotézami: za prvé může klesat angažovanost občanů, za druhé však lze poukázat na možnou klesající nespokojenost občanů s činností úřadu, což je v souladu se snahou o budování pozitivního image města Brna. S předmětným indikátorem může mít souvislost zejména indikátor „Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB“, který ukazuje pro rok 2017 na relativně vysokou spokojenost klientů – občanů s prací úřadu. Magistrát města Brna

Data a zdroje

CSV

Počet stížností evidovaných v MMB

Stáhnout