Množství skládkovaného a spalovaného odpadu

Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Odbor životního prostředí však udává pouze data vyprodukovaná obyvateli města. Do těchto počtů není započítán odpad vyprodukovaný například stavebními firmami a dalšími průmyslovými subjekty. Taková data jsou k dispozici v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH), který je spravován Ministerstvem životního prostředí. Celková produkce odpadů v Brně do roku 2009 stoupala. Od roku 2010 dochází k poklesu. Realizací investice do spalovny komunálního odpadu došlo ke zlepšení podmínek pro výrobu tepelné a elektrické energie. Odbor životního prostředí MMB

Data a zdroje

CSV

Množství skládkovaného a spalovaného odpadu

Stáhnout