Image z vnitřního pohledu

Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 40 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Image města z vnitřního pohledu se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,94, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Z hodnocení vyplývá, že podle lidí je Brno městem univerzit, že se ve městě dokážou dobře orientovat a že Brno je městem hokeje. Na druhou stranu respondenti nejméně souhlasili s tím, že se Brno dokáže dobře propagovat, a to jak v nadnárodním měřítku, tak v rámci České republiky nebo v médiích. Nízký podíl souhlasících je i u výroku, že se v Brně se dobře jezí autem. Čtvrtá vlna výzkumu se bude realizovat v roce 2021, kdy dojde k dalšímu srovnání výsledků v čase a zjištění případných posunů. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2009, 2013, 2017.

Data a zdroje

CSV

Image z vnitřního pohledu

Stáhnout