Délka stokové sítě v Brně

Cílem předkládaného kvantitativního indikátoru je každoročně sledovat délku zrekonstruovaných a nově vybudovaných kmenových stok stávajícího systému. Systém základní kanalizační sítě města Brna vytvářejí kmenové a hlavní stoky jednotného (stoky A, B, C, D, E, EI) a oddílného systému (AI, BI, CI, F, FII).Veškeré informace ke zrekonstruovaným a nově vybudovaným kmenovým stokám byly poskytnuty zaměstnanci akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace či dohledány na veřejné internetové síti. Celková délka stokové sítě ve městě Brně se společně s rozvojem výstavby každý rok stále zvětšuje. Jedná se ale o výstavbu kanalizační sítě, nikoliv kmenových stok. Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, byla dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Spolu s tím se jednalo i o dostavbu páteřních stok (např. EI v oblasti Brno-jih) či jejich přestavbu nebo rekonstrukci, danou potřebnými spádovými, kapacitními, prostorovými podmínkami, popř. jejich již nevyhovujícím stavebně-technickým stavem. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., statutární město Brno

Data a zdroje

CSV

Délka stokové sítě v Brně

Stáhnout