Hledat data dle tagu: město

Počet nalezených záznamů: 8

  • Město Brno podporuje kulturu z rozpočtu města ve srovnání s ostatními městy v ČR nadprůměrně, jak ukazují relativní hodnoty – přepočet výdajů na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele. V roce 2012 došlo ve městě Brně i ostatních městech k mírnému poklesu. Lze se domnívat, že to je důsledek aktualizovaného rozpočtového určení daní. Výjimku tvoří pouze město Plzeň, kde byly masivní investice do kultury spojeny s tím, že Plzeň v roce 2015 bylo evropské hlavní město kultury. Od roku 2013 výdaje na kulturu v Brně opět stoupají. Indikátor udává počet prostředků vydaných ročně z rozpočtu města na kulturu a památky a indikuje veřejnou podporu do oblasti kultury a cestovního ruchu. Ukazatel je přebrán z veřejné databáze rozpočtů obcí a měst, údaje do této databáze jsou obce povinny pravidelně přidávat. Informační portál Ministerstva financí Monitor, obecní rozpočty.
  • Město Brno se každoročně účastní řady veletrhů. Jedná se nejen o veletrhy cestovního ruchu, ale i veletrhy investiční. Účast města na domácích a zahraničních veletrzích může přispět jako významná marketingová aktivita značnou měrou ke zviditelnění města a zlepšení jeho image. V roce 2016 se město Brno účastnilo dvou domácích (Brno, Praha) a šesti zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Oproti předešlým rokům lze zaznamenat především pokles účastí města na investičních veletrzích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Tento jev byl v případě investičních veletrhů zprvu způsoben silným vlivem ekonomické krize na toto odvětví, po jejím odezněním lze příčiny spatřovat i v nižší atraktivitě některých veletrhů (z důvodu poklesu počtu vystavovatelů a návštěvníků) a také omezenými finančními zdroji města Brna. Při celkové interpretaci předkládaného indikátoru je třeba vzít v úvahu i postupný pokles významu odvětví veletržnictví v marketingu na úkor sílících forem internetové propagace a prezentace. Objevují se však i nové formy propagace města, například v roce 2016 bylo zrealizováno 45 press/fam tripů do Brna a na jižní Moravu ve spolupráci s CCRJM, TIC Brno a Czech Turismem. Publikace Brno v číslech dostupná na webu města Brna
  • Indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB má za úkol zhodnotit, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s rychlostí vyřízení požadavků na MMB, kvalitou poskytnutých informací prostřednictvím MMB apod. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení 6 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,77, v roce 2017 to byla hodnota 1,73, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Nejvíce respondentů souhlasí s tím, že při návětěvě MMB dostali od pracovníků informace a rady, které potřebovali a obdobně zastoupená skupina souhlasí, že tyto informace jim byly sděleny jasně a srozumitelně. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2017.
  • Indikátor má za úkol sledovat, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s různými aspekty kvality života ve městě. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 58 pložek (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Velmi spokojen“ až po 4 – „Velmi nespokojen“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel s kvalitou života se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,98, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. V roce 2009 byly nejlépe odhodnoceny položky týkající se oblasti kultury a volnočasových aktivit, dále pak oblast sociálních a zdravotních služeb a školství, životního prostředí atd. Nejnižší ohodnocení získaly položky spadající do oblasti zajištění bezpečnosti obyvatel města, údržby města a dopravy. Hodnocení spokojenosti se v čase příliš nemění. Z výsledků všech tří vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním. Kvantitativní sociologické šetření Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, Brno 2017.
  • Indikátor Počet stížností evidovaných v systému MMB má za úkol sledovat oficiálně registrované stížnosti týkající se činností Magistrátu města Brna, tj. sledovat, jak se vyvíjí počet stížností občanů, a to včetně jejich kategorizace na důvodné a nedůvodné. Stížnosti jsou evidovány a vyhodnocovány Odborem interního auditu a kontroly MMB. Počet stížností v absolutním počtu klesl mezi roky 2009 až 2014, od té doby počet stížností mírně kolísá. V relativních hodnotách zůstává poměr mezi důvodnými, nedůvodnými, odloženými a stížnostmi, které nelze vyhodnotil, poměrně stabilní. Pokles počtu stížností (v absolutních hodnotách) lze vysvětlit nejméně dvěma hypotézami: za prvé může klesat angažovanost občanů, za druhé však lze poukázat na možnou klesající nespokojenost občanů s činností úřadu, což je v souladu se snahou o budování pozitivního image města Brna. S předmětným indikátorem může mít souvislost zejména indikátor „Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB“, který ukazuje pro rok 2017 na relativně vysokou spokojenost klientů – občanů s prací úřadu. Magistrát města Brna
  • Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 40 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Image města z vnitřního pohledu se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,94, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Z hodnocení vyplývá, že podle lidí je Brno městem univerzit, že se ve městě dokážou dobře orientovat a že Brno je městem hokeje. Na druhou stranu respondenti nejméně souhlasili s tím, že se Brno dokáže dobře propagovat, a to jak v nadnárodním měřítku, tak v rámci České republiky nebo v médiích. Nízký podíl souhlasících je i u výroku, že se v Brně se dobře jezí autem. Čtvrtá vlna výzkumu se bude realizovat v roce 2021, kdy dojde k dalšímu srovnání výsledků v čase a zjištění případných posunů. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2009, 2013, 2017.
  • Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé České republiky vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel České republiky starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 35 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Image města z vnějšího pohledu se v čase nemění – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,89, v roce 2017 to byla hodnota 1,88, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Image Brna je v očích české veřejnosti tvořena zejména spojením města s univerzitami a vysokými školami, lidé jej vidí jako město, kde lze dobře nakupovat a rovněž jde o město vnímané jako dobře dostupné vlakem či autem. Mezi další charakteristiky patří i dobrá nabídka kulturních akcí a atraktivních kulturních památek. K dominantní charakteristice Brna jako města univerzit patří i jeho vnímání jako atraktivního města pro absolventy VŠ a rovněž moderního a pokrokového města. Na druhou stranu respondenti nejnéně souhlasili s tím, že Brno je město s čistým ovzduším, bezpečné město, město, kde se dobře žije rodinám s dětmi, město s kvalitní sociální péčí a také město, které má dobře vyřešenou automobilovou dopravu a dobrou nabídku bydlení. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2009, 2013, 2017.