Hledat data dle tagu: životní prostředí

Počet nalezených záznamů: 15

 • V rámci předkládaného indikátoru se zjišťuje vývoj hodnot PM10 (jemné prachové částice) a NO2 (oxid dusičitý) v ovzduší. Imisní zátěž ovzduší významně ovlivňuje kvalitu ovzduší a tím i kvalitu života ve městě. Město Brno vlastní na svém území systém monitorovacích stanic, které pravidelně dodávají a vyhodnocují data o stavu ovzduší ve městě. Aktuální stav celé řady měřených veličin je zveřejňován na webové stránce http://ovzdusi.brno.cz/. Pokud jde o vývoj znečištění ovzduší oxidem dusičitým lze sledovat stabilně klesající hodnoty, a to od roku 2012, kdy hodnota dosahovala svého maxima. Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány na stanici Brno-Svatoplukova, ale i zde zátěž oxidem dusičitým od roku 2012 klesá, a to poměrně razantně. Pokud jde o jemný prach PM10, i zde vykazuje průměrná hodnota od roku 2010 klesající tendence. Nejvyšší koncentrace dlouhodobě vykazovala měřicí stanice Brno-Svatoplukova, v roce 2015 získala prvenství stanice Brno-Zvonařka. Odbor životního prostředí MMB
 • V rámci předkládaného indikátoru se zjišťují celkové výdaje z rozpočtu města Brna na oblast ochrany životního prostředí v jednotlivých letech. Údaje jsou evidovány centrálně Ministerstvem financí (MF), přičemž ochraně životního prostředí odpovídají v odvětvovém členění rozpočtové skladby paragrafy oddílu 37 (kam spadají výdaje např. na odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vody, půdy, druhů, přírody a krajiny, ale i ekologická výchova). V tabulce jsou zvlášť evidovány běžné a kapitálové (investiční) výdaje. Z meziročního srovnání plyne, že běžné výdaje na ochranu životního prostředí (pravidelně se opakující) se v čase příliš nemění. Větší změny lze pozorovat jen u kapitálových výdajů, jejichž výše je ovlivněna většími investičními akcemi jednorázového charakteru (např. modernizace brněnské spalovny atd.). Z dlouhodobého hlediska je také patrno, že vliv finanční krize se do oblasti ochrany životního prostředí příliš nepromítá a mezi léty 2009 a 2016 nedošlo k žádnému razantnímu omezení výdajů do této oblasti. Ministerstvo financí ČR: veřejně dostupná webová databáze ARIS (do roku 2009) a ÚFIS (od roku 2010), Rozpočet statutárního města Brna
 • Divize Svoz odpadu společnosti SAKO zajišťuje sběr a svoz komunálních odpadů, svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery a další služby. V roce 2017 byl optimalizován svoz tříděného odpadu papíru a plastů a zahájen pilotní projekt sběru tříděného odpadu papíru, plastů a bioodpadu v jednotlivých nemovitostech ve středu města Brna. Recyklovaný odpad se vztahuje k celkovému množství směsného komunálního odpadu a patří do něj papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Množství vyprodukovaného odvezeného odpadu se daří v posledních letech snižovat, ne však absolutně, nýbrž zejména na úkor tříděného odpadu. Množství tříděného odpadu každým rokem stoupá, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu by však bylo dobré snižovat všechny roviny produkce komunálního odpadu a neprodukovat odpady vůbec. Možnou interpretací je zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad, Výroční zpráva SAKO 2017
 • Indikátor sleduje průměrnou návštěvnost dvou nejnavštěvovanějších a nejsledovanějších brněnských sportovních klubů. Klub HC KOMETA BRNO si udržuje poměrně stálou návštěvnost kolem 7 a půl tisíc lidí na zápas. Průměrná návštěvnost FC ZBROJOVKA BRNO je menší, ačkoli vykazuje větší dynamiku růstu. Oficiální statistiky fotbalové 1. ligy a hokejové extraligy
 • Produkce odpadů v Brně je ukazatel, který poskytuje městská firma SAKO, a.s. Jedná se o součet ze svozu odpadů od občanů (tj. komunání odpad z běžných kontejnerů) a odpad uložený ve sběrných střediscích. Počet tun vyprodukovaného odpadu se každoročně pohybuje kolem hranice 100 000 tun. Pokud bychom se podívali na jednotlivé podsložky, tak klesá počet tun směsného komunálního odpadu, naopak roste počet tun vytříděných složek. Celková produkce odpadů tedy mírně roste, na druhé straně se daří více třídit. Udržet produkci odpadů pod 100 000 tunami za rok v dalších letech bude důležitým ukazatelem nakládání s odpady. MMB
 • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích v přepočtu na 10 000 obyvatel Na území Brna v roce 2016 počet lůžek na 10 000 obyvatel činil 111,9. Co do počtu lůžek je situace na městské úrovni příznivější než na úrovni celorepublikové nebo krajské (v České republice činil v roce 2016 počet lůžek v nemocnicích 53,8 na 10 000 obyvatel, kdežto v Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 62,7 lůžek na 10 000 obyvatel). Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
 • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích. V brněnských nemocnicích došlo mezi roky 2009 a 2015 k snížení počtu lůžek. Pokles byl v letech 2009 – 2015 zaznamenán i na celorepublikové úrovni a také na úrovni Jihomoravského kraje. Pokles počtu lůžek v nemocnicích je však výsledkem dlouhodobějšího trendu optimalizace zdravotnictví a zvyšování efektivity poskytované zdravotnické péče. Na úrovni JMK a Brna pozorujeme v roce 2016 opětovné navýšení počtu lůžek. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
 • Ukazatel sleduje počet lékařů na 1000 obyvatel. Pokud propočteme počet lékařů na obyvatele, je situace v Brně obdobně příznivá – na 1 000 obyvatel připadalo v roce 2016 v Brně 9,7 lékaře, kdežto v Jihomoravském kraji připadlo na 1 000 obyvatel 5,2 lékaře a v celé České republice jen 4,7 lékaře na 1 000 obyvatel. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
 • Ukazatel sleduje počet lékařů. Počet lékařů v Brně mezi léty 2009 a 2016 mírně narostl, na republikové a krajské úrovni se podíl lékařů roste pomaleji. Je ale třeba si uvědomit, že ambulantních služeb v Brně využívají i lidé dojíždějící do Brna do zaměstnání, studenti a lidé z přirozeného spádového území města Brna. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
 • Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Počet kontejnerů vykazuje stabilní růst ve všech kategoriích. Nejvíce dynamickým růstem se vyznačuje počet kontejnerů na papír a plasty – naopak sklo a textil vykazují méně dynamický růst. Odbor životního prostředí MMB
 • Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Odbor životního prostředí však udává pouze data vyprodukovaná obyvateli města. Do těchto počtů není započítán odpad vyprodukovaný například stavebními firmami a dalšími průmyslovými subjekty. Taková data jsou k dispozici v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH), který je spravován Ministerstvem životního prostředí. Celková produkce odpadů v Brně do roku 2009 stoupala. Od roku 2010 dochází k poklesu. Realizací investice do spalovny komunálního odpadu došlo ke zlepšení podmínek pro výrobu tepelné a elektrické energie. Odbor životního prostředí MMB
 • V rámci předkládaného indikátoru se zjišťuje počet vysazených a asanovaných stromů ve správě příspěvkové organizace města Brna – Veřejné zeleně města Brna (VZmB). Údaje jsou evidovány Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací. U svěřené zeleně vykonává VZmB správu, údržbu a postupnou rekonstrukci. Stromy jsou jedním z významných prvků veřejné zeleně a je potřebná jejich pravidelná výsadba a asanace. Nejvyšší počet vysazených stromů byl zaznamenán v roce 2003 (920 stromů), nejnižší pak v roce 2007 (164 stromů). V roce 2016 bylo vysázeno 199 stromů. Kácení se v roce 2016 navýšilo o téměř 200 ks, a to přípravou části parku Špilberk pro nové úpravy na severním svahu, kterým kácení předcházelo. Většinou se nejednalo o velké stromy, ale spíše o nálety v místě bývalých zahrad. Na ploše vznikne ukázková a zásobní zahrada sortimentu trvalek. Veřejná zeleň města Brna, p. o. (http://www.vzmb.cz/)