Hledat data dle formátu: CSV

Počet nalezených záznamů: 83

 • Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území. Věková struktura je velmi důležitý nástroj při určování sociální politiky v daném místě, jelikož se z ní dají vyčíst potenciální problémy, kterým by mohlo město čelit. Věková struktura města Brna je velmi obdobná s ostatními velkými městy. Nejpočetnější skupinou (kohortou) jsou lidé ve věku 35-44 let, tedy tzv. Husákovy děti, jež byly součástí velkého populačního boomu v 70 a 80. letech 20. století. Další významnou skupinou jsou lidé ve věku 60-69 let, tedy lidé, kteří se narodili krátce po válce. Věková struktura je regresního typu – tzn., že začíná převažovat složka populace v postproduktivním typu. Český statistický úřad
 • Město Brno se každoročně účastní řady veletrhů. Jedná se nejen o veletrhy cestovního ruchu, ale i veletrhy investiční. Účast města na domácích a zahraničních veletrzích může přispět jako významná marketingová aktivita značnou měrou ke zviditelnění města a zlepšení jeho image. V roce 2016 se město Brno účastnilo dvou domácích (Brno, Praha) a šesti zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Oproti předešlým rokům lze zaznamenat především pokles účastí města na investičních veletrzích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Tento jev byl v případě investičních veletrhů zprvu způsoben silným vlivem ekonomické krize na toto odvětví, po jejím odezněním lze příčiny spatřovat i v nižší atraktivitě některých veletrhů (z důvodu poklesu počtu vystavovatelů a návštěvníků) a také omezenými finančními zdroji města Brna. Při celkové interpretaci předkládaného indikátoru je třeba vzít v úvahu i postupný pokles významu odvětví veletržnictví v marketingu na úkor sílících forem internetové propagace a prezentace. Objevují se však i nové formy propagace města, například v roce 2016 bylo zrealizováno 45 press/fam tripů do Brna a na jižní Moravu ve spolupráci s CCRJM, TIC Brno a Czech Turismem. Publikace Brno v číslech dostupná na webu města Brna
 • V rámci tohoto indikátoru se sleduje rozloha lokalit evidovaných jako brownfields a jejich původní využití (ha). „Brownfieldy“ jsou plochy uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci, jsou úplně, popřípadě zčásti opuštěné nebo minimálně využívané. Může se jednat o průmyslové, zemědělské, vojenské areály, drážní pozemky a také o areály veřejné vybavenosti (např. zařízení zdravotnictví, sportu aj.). Fyzicky a ekonomicky negativně ovlivňují své okolí a v důsledku své původní činnosti jsou pravděpodobně kontaminovány nebo jinak zdevastovány, což snižuje jejich atraktivitu pro budoucí využití. Brownfields přes všechny své nevýhody a problémy poskytují zásadní vnitřní rozvojové rezervy města. Revitalizace těchto území by měla být jedním z prvořadých úkolů pro celkovou kvalitativní obnovu městského prostředí. Je však spojena s mnoha úskalími a značnými nároky na finance, potřebné jednak na získání pozemků a dále často i na jejich dekontaminaci. Od roku 2006 je pro město Brno zpracována mapa brownfields, která je průběžně aktualizována (2007, 2009, 2012, 2014, 2016). Ze sledování plyne, že počet a rozloha brownfields s původní výrobní funkcí postupně pravidelně klesá, a to právě díky probíhajícím revitalizacím. UAP Brno 2016
 • Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů. Tomu odpovídá i vyšší míra kriminality. V rámci indikátorové karty „Kriminalita v Brně“ byly vytipovány dva kvantitativní indikátory udávající přehled o počtu zjištěných přestupků a zjištěných trestných činů na území města Brna. V roce 2016 bylo na území města Brna zjištěno celkem 11 285 trestných činů. V delším časovém horizontu (od roku 2008) lze zaznamenat relativně výrazný pokles počtu trestných činů. Právě v roce 2008 zavedla Městská policie Brno program prevence kriminality ve městě, jehož implementace může být jedním z možných důvodů snížení trestné činnosti ve městě. ČSÚ: Statistická ročenka Jihomoravského kraje, kap. Kriminalita.
 • Počet zahraničních studentů na brněnských univerzitách i počet studentů vyslaných na studium do zahraničí poukazuje na míru propojenosti akademické sféry brněnských univerzit s univerzitami v zahraničí. Rostoucí tendence těchto indikátorů svědčí o otevřenosti domácího akademického prostředí vůči zahraničí, o snaze přilákat nadané zahraniční studenty ke studiu do Brna a tím o posilování pozitivního profilu města a vnějších vztahů. Indikátory týkající se zahraničních vazeb brněnských univerzit byly zjištěny individuálně za každou univerzitu zvlášť. Ty poskytly na požádání všechny potřebné údaje, vždy k 31. říjnu daného roku. Je to z toho důvodu, že daná hodnota odpovídá právě k tomuto datu nejvíce reálnému stavu. V případě počtu studentů vyslaných na studium do zahraničí roční období zahrnuje kromě prvních 10 měsíců daného roku i poslední 2 měsíce roku předešlého (1. 11. až 31. 10.). (Pozn. Údaje za roky 2014 a 2015 odpovídají počtům studentů k 31. 12.) Rostoucí počet zahraničních studentů studujících v Brně svědčí o zvyšující se otevřenosti brněnského akademického prostředí v mezinárodním kontextu i o vzrůstající atraktivitě Brna pro zahraniční studenty. Brno se dlouhodobě profiluje jako univerzitní město, centrum vědy, výzkumu a inovací. Podobná situace panuje u druhého z uvedených indikátorů. Počet studentů brněnských univerzit vyslaných na studium do zahraničí od roku 2004 také roste. Nabídka výměnných studijních pobytů se neustále zvyšuje a reaguje tak na značnou poptávku ze strany studentů, kteří dříve neměli možnost studijně vycestovat do zahraničí, získat cenné poznatky z cizího akademického prostředí, zlepšit se v cizím jazyce a poznat zahraniční kulturu. Zdrojem dat jsou databáze jednotlivých brněnských univerzit.
 • Indikátor ukazuje podíl kilometrů vodovodní sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …100 a více let). Je velice důležité znát stáří vodovodní sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území vodovodní síť budovanou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno
 • Indikátor ukazuje podíl kilometrů kanalizační sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …). Je velice důležité znát stáří kanalizační sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území kanalizační síť tvořenou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno
 • Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnnské vodárny a kanalizace.Spotřeba je udávána v litrech na osobu za den. Spotřeba vody přepočtená na jednoho obyvatele a den má v průběhu let klesající tendenci, což je pozitivní. Nicméně podle posledních čtyř let lze usuzovat, že k dalšímu výraznému poklesu již docházet nebude, alespoň pokud se nebudou realizovat projekty, které k šetření či omezení dodávky vody povedou. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB má za úkol zhodnotit, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s rychlostí vyřízení požadavků na MMB, kvalitou poskytnutých informací prostřednictvím MMB apod. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení 6 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,77, v roce 2017 to byla hodnota 1,73, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Nejvíce respondentů souhlasí s tím, že při návětěvě MMB dostali od pracovníků informace a rady, které potřebovali a obdobně zastoupená skupina souhlasí, že tyto informace jim byly sděleny jasně a srozumitelně. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2017.
 • Indikátor má za úkol sledovat, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s různými aspekty kvality života ve městě. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 58 pložek (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Velmi spokojen“ až po 4 – „Velmi nespokojen“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel s kvalitou života se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,98, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. V roce 2009 byly nejlépe odhodnoceny položky týkající se oblasti kultury a volnočasových aktivit, dále pak oblast sociálních a zdravotních služeb a školství, životního prostředí atd. Nejnižší ohodnocení získaly položky spadající do oblasti zajištění bezpečnosti obyvatel města, údržby města a dopravy. Hodnocení spokojenosti se v čase příliš nemění. Z výsledků všech tří vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním. Kvantitativní sociologické šetření Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, Brno 2017.
 • V rámci ukazatelů Počet podporovaných sociálních bytů a Počet startovacích bytů je sledováno, nakolik se daří naplňovat cíle vytyčené ve Strategii bydlení (2009). Zastupitelstvo města Brna schválilo v roce 2010 Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady a v jejich rámci byl schválen Statut sociálního bytu a Statut startovacího bytu. O určení bytu jako sociálního rozhoduje Rada města Brna. Žadatel o sociální byt musí splňovat obecné podmínky pro podání žádosti o byt a dále musí dosáhnout určitého příjmového maxima. Nájemní smlouvu lze uzavřít na 2 roky s možností dalšího prodlužování vždy na 2 roky. O výběru konkrétního nájemce bytu se rozhoduje losováním. Startovacím bytem je byt v majetku města Brna nesvěřeného městské části, který byl rekonstruován či vybudován po 1. 1. 2010 a je určen pro bydlení maximálně 4členných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny nejpozději do 5 let od pronájmu startovacího bytu si zajistit jiné bydlení. Žadatel o startovací byt musí splňovat obecné podmínky pro podání žádosti o byt a dále musí dosáhnout určitého příjmového minima a nepřesáhnout příjmové maximum. Brno vnímá problematiku bytové politiky a sociální péče zodpovědně a snaží se naplnit cíle dané obecně nejen ve Strategii pro Brno, ale konkrétně zejména ve Strategii bydlení a již čtvrtém Komunitním plánu sociálních služeb města Brna. Cílem je nabídnout vhodné typy bydlení a služeb, jak pro starší a jakkoliv znevýhodněné či handicapované občany, tak i pro mladé rodiny. Podporované sociální a startovací byty znamenají pro Brno – a to i v celorepublikovém měřítku – inovativní politiku, jejíž naplňování je velkou výzvou. V roce 2011 se podařilo vyčlenit v Brně vhodné bytové jednotky a město tak mohlo v roce 2012 poprvé nabídnout zájemcům 10 podporovaných sociálních bytů, v roce 2016 město provozovalo celkem 76 těchto bytů. Po počátečních obtížích se podařilo uvést v život i myšlenku startovacích bytů – od roku 2013 město provozovalo 44 těchto bytů, v roce 2016 se jednalo o 58 bytů. Bytový odbor MMB, Odbor sociální péče MMB
 • Divize Svoz odpadu společnosti SAKO zajišťuje sběr a svoz komunálních odpadů, svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery a další služby. V roce 2017 byl optimalizován svoz tříděného odpadu papíru a plastů a zahájen pilotní projekt sběru tříděného odpadu papíru, plastů a bioodpadu v jednotlivých nemovitostech ve středu města Brna. Recyklovaný odpad se vztahuje k celkovému množství směsného komunálního odpadu a patří do něj papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Množství vyprodukovaného odvezeného odpadu se daří v posledních letech snižovat, ne však absolutně, nýbrž zejména na úkor tříděného odpadu. Množství tříděného odpadu každým rokem stoupá, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu by však bylo dobré snižovat všechny roviny produkce komunálního odpadu a neprodukovat odpady vůbec. Možnou interpretací je zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad, Výroční zpráva SAKO 2017
 • Indikátor průměrné nájemné maloobchodních, kancelářských, výrobních a obchodních prostor (EUR/m2/měsíc) sleduje vývoj realitního trhu, přičemž pokles průměrného nájemného indikuje nepříznivý ekonomický vývoj nebo v případě stabilního ekonomického vývoje převis nabídky nad poptávkou. Indikátor je zjišťován na základě expertního určení hodnot pro jednotlivé druhy nemovitostí ze strany významných realitních kanceláří a developerů; jednotlivé lokality se dělí podle své atraktivity na tzv. 1A lokality = nejatraktivnější a lokality 1B, které jsou méně atraktivní. Ze zjištěných hodnot vyplývá, že průměrné nájemné se u všech kategorií nemovitostí v čase příliš nemění a je poměrně stabilní. Po ekonomické krizi se hodnoty průměrného nájemného (vyjma obchodní, admin. center na okraji města) poměrně snížily. V současné době se však ceny dostávají na úroveň roku 2009 a očekává se i její další růst z důvodů omezené nabídky těchto prostor. Na základě expertního určení hodnot ze strany realitních kanceláří a developerů (např. CTP Invest).
 • Indikátor sleduje průměrnou návštěvnost dvou nejnavštěvovanějších a nejsledovanějších brněnských sportovních klubů. Klub HC KOMETA BRNO si udržuje poměrně stálou návštěvnost kolem 7 a půl tisíc lidí na zápas. Průměrná návštěvnost FC ZBROJOVKA BRNO je menší, ačkoli vykazuje větší dynamiku růstu. Oficiální statistiky fotbalové 1. ligy a hokejové extraligy
 • Doplňkový indikátor Průměrná mzda dle vzdělání ukazuje, jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v vpodrobnějším členění. Tento doplňkový indikátor ukazuje, že lidé s vysokoškolským vzdělání dosahují každoročně vyšší mzdy (o více než jednu třetinu) ve srovnání s pracovníky se základním vzděláním. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Doplňkový indikátor Průměrná mzda dle pohlaví, jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy mezi muži a ženami. Pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v vpodrobnějším členění. Tento doplňkový indikátor ukazuje, že muži dosahují každoročně vyšší mzdy (o cca jednu čtvrtinu) ve srovnání s ženami. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Kvantitativní indikátor Průměrná mzda ukazuje, nejen jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy, ale také to, jak si vede okres Brno-město v porovnání s průměrem okresu Brno-venkov, Jihomoravského kraje a celé ČR. Vychází se přitom z předpokladu, že průměrná mzda by měla kontinuálně růst, aby si občané mohli jejím prostřednictvím zajistit určitý životní standard. Český statistický úřad tato data sleduje jen pro krajskou úroveň, pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla proto využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v členění podle pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání i jednotlivých odvětví. Dynamika růstu platů v Brně je obdobná jako v celé České republice i v Jihomoravském kraji, absolutní průměrná hodnota platů je v Brně (32 752 Kč) větší než průměr v ČR (29 241 Kč) a JMK (31 247 Kč) – předběžné údaje za rok 2017. Trend vývoje v poslední době je výrazně soupající, což zapřičiňuje i velmi nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovní síly. Z meziokresního srovnání vyplývá, že dlouhodobě rychleji rostou mzdy v Brně-městě než v okrese Brno-venkov, kde je průměrná mzda (29 670) nižší, než je průměr v Jihomoravském kraji. Hlavní město Praha se naopak v rámci České republiky vymyká a má nejvyšší průměrnou mzdu – 38 166 Kč. Zajímavé je i srovnání se zahraničním. V Bratislavě je průměrná mzda 38 805 Kč a je tedy vyšší než ve městě Brně, přičemž se každoročně tento rozdíl stále zvyšuje a Bratislava tak přeskočila i hlavní město Prahu. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Produkce odpadů v Brně je ukazatel, který poskytuje městská firma SAKO, a.s. Jedná se o součet ze svozu odpadů od občanů (tj. komunání odpad z běžných kontejnerů) a odpad uložený ve sběrných střediscích. Počet tun vyprodukovaného odpadu se každoročně pohybuje kolem hranice 100 000 tun. Pokud bychom se podívali na jednotlivé podsložky, tak klesá počet tun směsného komunálního odpadu, naopak roste počet tun vytříděných složek. Celková produkce odpadů tedy mírně roste, na druhé straně se daří více třídit. Udržet produkci odpadů pod 100 000 tunami za rok v dalších letech bude důležitým ukazatelem nakládání s odpady. MMB
 • Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. Co se týče nákladní přepravy, na letišti funguje pravidelně pouze jedna CARGO linka o konstantní kapacitě a intervalech letu. Pouze v „předkrizových“ letech 2008 a 2009 byla tato linka doplněna dalšími nepravidelnými CARGO spoji, které však byly v následných letech omezeny. Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/