Hledat data : spokojenost

Počet nalezených záznamů: 4

  • Indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB má za úkol zhodnotit, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s rychlostí vyřízení požadavků na MMB, kvalitou poskytnutých informací prostřednictvím MMB apod. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení 6 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,77, v roce 2017 to byla hodnota 1,73, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Nejvíce respondentů souhlasí s tím, že při návětěvě MMB dostali od pracovníků informace a rady, které potřebovali a obdobně zastoupená skupina souhlasí, že tyto informace jim byly sděleny jasně a srozumitelně. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2017.
  • Indikátor má za úkol sledovat, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s různými aspekty kvality života ve městě. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 58 pložek (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Velmi spokojen“ až po 4 – „Velmi nespokojen“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel s kvalitou života se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,98, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. V roce 2009 byly nejlépe odhodnoceny položky týkající se oblasti kultury a volnočasových aktivit, dále pak oblast sociálních a zdravotních služeb a školství, životního prostředí atd. Nejnižší ohodnocení získaly položky spadající do oblasti zajištění bezpečnosti obyvatel města, údržby města a dopravy. Hodnocení spokojenosti se v čase příliš nemění. Z výsledků všech tří vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním. Kvantitativní sociologické šetření Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, Brno 2017.
  • Jaké jsou stávající podmínky bydlení obyvatel města? Jaké jsou jejich nároky a požadavky na bydlení? Jaké bydlení by vyhovovalo konkrétní situaci různých skupin obyvatel? Oficiální statistiky nám takové informace nepřinášejí. Proto jsme v roce 2019 nechali na Magistrátu města Brna (MMB) zpracovat sociologický výzkum Bydlení v Brně.
  • Indikátor Počet stížností evidovaných v systému MMB má za úkol sledovat oficiálně registrované stížnosti týkající se činností Magistrátu města Brna, tj. sledovat, jak se vyvíjí počet stížností občanů, a to včetně jejich kategorizace na důvodné a nedůvodné. Stížnosti jsou evidovány a vyhodnocovány Odborem interního auditu a kontroly MMB. Počet stížností v absolutním počtu klesl mezi roky 2009 až 2014, od té doby počet stížností mírně kolísá. V relativních hodnotách zůstává poměr mezi důvodnými, nedůvodnými, odloženými a stížnostmi, které nelze vyhodnotil, poměrně stabilní. Pokles počtu stížností (v absolutních hodnotách) lze vysvětlit nejméně dvěma hypotézami: za prvé může klesat angažovanost občanů, za druhé však lze poukázat na možnou klesající nespokojenost občanů s činností úřadu, což je v souladu se snahou o budování pozitivního image města Brna. S předmětným indikátorem může mít souvislost zejména indikátor „Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB“, který ukazuje pro rok 2017 na relativně vysokou spokojenost klientů – občanů s prací úřadu. Magistrát města Brna