Hledat data : odpad

Počet nalezených záznamů: 4

  • Produkce odpadů v Brně je ukazatel, který poskytuje městská firma SAKO, a.s. Jedná se o součet ze svozu odpadů od občanů (tj. komunání odpad z běžných kontejnerů) a odpad uložený ve sběrných střediscích. Počet tun vyprodukovaného odpadu se každoročně pohybuje kolem hranice 100 000 tun. Pokud bychom se podívali na jednotlivé podsložky, tak klesá počet tun směsného komunálního odpadu, naopak roste počet tun vytříděných složek. Celková produkce odpadů tedy mírně roste, na druhé straně se daří více třídit. Udržet produkci odpadů pod 100 000 tunami za rok v dalších letech bude důležitým ukazatelem nakládání s odpady. MMB
  • Divize Svoz odpadu společnosti SAKO zajišťuje sběr a svoz komunálních odpadů, svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery a další služby. V roce 2017 byl optimalizován svoz tříděného odpadu papíru a plastů a zahájen pilotní projekt sběru tříděného odpadu papíru, plastů a bioodpadu v jednotlivých nemovitostech ve středu města Brna. Recyklovaný odpad se vztahuje k celkovému množství směsného komunálního odpadu a patří do něj papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Množství vyprodukovaného odvezeného odpadu se daří v posledních letech snižovat, ne však absolutně, nýbrž zejména na úkor tříděného odpadu. Množství tříděného odpadu každým rokem stoupá, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu by však bylo dobré snižovat všechny roviny produkce komunálního odpadu a neprodukovat odpady vůbec. Možnou interpretací je zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad, Výroční zpráva SAKO 2017
  • Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Počet kontejnerů vykazuje stabilní růst ve všech kategoriích. Nejvíce dynamickým růstem se vyznačuje počet kontejnerů na papír a plasty – naopak sklo a textil vykazují méně dynamický růst. Odbor životního prostředí MMB
  • Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Odbor životního prostředí však udává pouze data vyprodukovaná obyvateli města. Do těchto počtů není započítán odpad vyprodukovaný například stavebními firmami a dalšími průmyslovými subjekty. Taková data jsou k dispozici v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH), který je spravován Ministerstvem životního prostředí. Celková produkce odpadů v Brně do roku 2009 stoupala. Od roku 2010 dochází k poklesu. Realizací investice do spalovny komunálního odpadu došlo ke zlepšení podmínek pro výrobu tepelné a elektrické energie. Odbor životního prostředí MMB