Hledat data : lidé

Počet nalezených záznamů: 42

  • Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé České republiky vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel České republiky starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 35 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Image města z vnějšího pohledu se v čase nemění – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,89, v roce 2017 to byla hodnota 1,88, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Image Brna je v očích české veřejnosti tvořena zejména spojením města s univerzitami a vysokými školami, lidé jej vidí jako město, kde lze dobře nakupovat a rovněž jde o město vnímané jako dobře dostupné vlakem či autem. Mezi další charakteristiky patří i dobrá nabídka kulturních akcí a atraktivních kulturních památek. K dominantní charakteristice Brna jako města univerzit patří i jeho vnímání jako atraktivního města pro absolventy VŠ a rovněž moderního a pokrokového města. Na druhou stranu respondenti nejnéně souhlasili s tím, že Brno je město s čistým ovzduším, bezpečné město, město, kde se dobře žije rodinám s dětmi, město s kvalitní sociální péčí a také město, které má dobře vyřešenou automobilovou dopravu a dobrou nabídku bydlení. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2009, 2013, 2017.
  • Významné instituce a další vytipované objekty s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty zdravotnická zařízení (nemocnice, ordinace a lékárny), kulturní objekty (galerie, divadla, koncertní sály, kina, knihovny, kostely apod.), úřady, finanční instituce (banky, bankomaty, pojišťovny), obchodní domy, restaurace a kavárny, hotely, sportoviště, family pointy a veřejné toalety. Dále jsou zahrnuty bezbariérové vstupy do velkých budov, vyhrazená parkovací místa a zastávky hromadné dopravy. Součástí dat jsou kontaktní údaje na budovy (telefon, webové stránky), u některých budov také podrobné informace o přístupu a pohybu po budově, bezbariérových toaletách apod. Zdravotnická zařízení navíc obsahují další velmi podrobné informace. Je zde popsán přístup k budově od MHD, parkování, nejbližší lékárna (pokud se nachází v budově nebo v její blízkosti), zda je v areálu park či občerstvení. Dále data obsahují informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách. Popisná data (kromě informací o zdravotnických zařízeních) jsou dostupná i v anglickém jazyce. Všechny objekty kromě zdravotnických zařízení jsou zmapovány pouze v centru města Brna, zdravotnická zařízení jsou zmapována na celém úzěmí města Brna. Data jsou aktualizována jednou za 2 roky (data o zdravotnických zařízeních v lichých letech, data o ostatních objektech v sudých letech), upozornění občanů na chyby jsou opravována průběžně. Data jsou zobrazena v aplikaci Mapa přístupnosti Brna. Prostřednictvím této aplikace je možné upozorňovat na chyby v datech a navrhovat zmapování nových budov. Dále jsou data zobrazena také v tištěných publikacích Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu a Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně vydávaných Magistrátem města Brna.