Hledat data : lůžka

Počet nalezených záznamů: 3

  • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích. V brněnských nemocnicích došlo mezi roky 2009 a 2015 k snížení počtu lůžek. Pokles byl v letech 2009 – 2015 zaznamenán i na celorepublikové úrovni a také na úrovni Jihomoravského kraje. Pokles počtu lůžek v nemocnicích je však výsledkem dlouhodobějšího trendu optimalizace zdravotnictví a zvyšování efektivity poskytované zdravotnické péče. Na úrovni JMK a Brna pozorujeme v roce 2016 opětovné navýšení počtu lůžek. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
  • Ukazatel sleduje počet lůžek v nemocnicích v přepočtu na 10 000 obyvatel Na území Brna v roce 2016 počet lůžek na 10 000 obyvatel činil 111,9. Co do počtu lůžek je situace na městské úrovni příznivější než na úrovni celorepublikové nebo krajské (v České republice činil v roce 2016 počet lůžek v nemocnicích 53,8 na 10 000 obyvatel, kdežto v Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 62,7 lůžek na 10 000 obyvatel). Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
  • Počet lůžek v zařízeních sociální péče pro seniory: Jedná se počty lůžek v Domovech pro seniory, kde se poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Měnící se demografická a sociální struktura obyvatelstva ukazuje nezbytnost rozvoje nabídky sociální a sociálně-zdravotní péče pro obyvatele v postproduktivním věku (65 a více let). Kapacity pobytových zařízení pro seniory se postupně přesouvají z domovů pro seniory do domovů se zvláštním režimem (nárůst počtu klientů s demencí apod.) – viz výše. Proto jsou v Brně v souladu se současnými trendy rozvíjeny veškeré formy péče, tedy nejen pobytové (institucionální), ale i terénní a ambulantní. Pobytové formy však zůstávají v souvislosti se zvyšujícím se podílem seniorské složky v populaci města nadále velkou prioritou. Cílem je snižovat deficit mezi poptávkou a nabídkou umístění v zařízeních sociální péče pro seniory, a to nejen pomocí uspokojivé kapacity lůžek, ale právě i rozvíjením širokého spektra služeb, jež umožňují péči o osoby ve vyšším věku přímo v jejich domovech. Tímto je umožněno setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí, což odpovídá soudobému trendu deinstitucionalizace sociální péče. Bytový odbor MMB, Odbor sociální péče MMB