Hledat data : kanalizace

Počet nalezených záznamů: 4

  • Indikátor ukazuje podíl kilometrů kanalizační sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …). Je velice důležité znát stáří kanalizační sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území kanalizační síť tvořenou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno
  • Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnnské vodárny a kanalizace.Spotřeba je udávána v litrech na osobu za den. Spotřeba vody přepočtená na jednoho obyvatele a den má v průběhu let klesající tendenci, což je pozitivní. Nicméně podle posledních čtyř let lze usuzovat, že k dalšímu výraznému poklesu již docházet nebude, alespoň pokud se nebudou realizovat projekty, které k šetření či omezení dodávky vody povedou. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  • Cílem předkládaného kvantitativního indikátoru je každoročně sledovat délku zrekonstruovaných a nově vybudovaných kmenových stok stávajícího systému. Systém základní kanalizační sítě města Brna vytvářejí kmenové a hlavní stoky jednotného (stoky A, B, C, D, E, EI) a oddílného systému (AI, BI, CI, F, FII).Veškeré informace ke zrekonstruovaným a nově vybudovaným kmenovým stokám byly poskytnuty zaměstnanci akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace či dohledány na veřejné internetové síti. Celková délka stokové sítě ve městě Brně se společně s rozvojem výstavby každý rok stále zvětšuje. Jedná se ale o výstavbu kanalizační sítě, nikoliv kmenových stok. Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, byla dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Spolu s tím se jednalo i o dostavbu páteřních stok (např. EI v oblasti Brno-jih) či jejich přestavbu nebo rekonstrukci, danou potřebnými spádovými, kapacitními, prostorovými podmínkami, popř. jejich již nevyhovujícím stavebně-technickým stavem. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., statutární město Brno
  • Indikátor ukazuje podíl kilometrů vodovodní sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …100 a více let). Je velice důležité znát stáří vodovodní sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území vodovodní síť budovanou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno