Hledat data : Studenti

Počet nalezených záznamů: 4

  • Počet zahraničních studentů na brněnských univerzitách i počet studentů vyslaných na studium do zahraničí poukazuje na míru propojenosti akademické sféry brněnských univerzit s univerzitami v zahraničí. Rostoucí tendence těchto indikátorů svědčí o otevřenosti domácího akademického prostředí vůči zahraničí, o snaze přilákat nadané zahraniční studenty ke studiu do Brna a tím o posilování pozitivního profilu města a vnějších vztahů. Indikátory týkající se zahraničních vazeb brněnských univerzit byly zjištěny individuálně za každou univerzitu zvlášť. Ty poskytly na požádání všechny potřebné údaje, vždy k 31. říjnu daného roku. Je to z toho důvodu, že daná hodnota odpovídá právě k tomuto datu nejvíce reálnému stavu. V případě počtu studentů vyslaných na studium do zahraničí roční období zahrnuje kromě prvních 10 měsíců daného roku i poslední 2 měsíce roku předešlého (1. 11. až 31. 10.). (Pozn. Údaje za roky 2014 a 2015 odpovídají počtům studentů k 31. 12.) Rostoucí počet zahraničních studentů studujících v Brně svědčí o zvyšující se otevřenosti brněnského akademického prostředí v mezinárodním kontextu i o vzrůstající atraktivitě Brna pro zahraniční studenty. Brno se dlouhodobě profiluje jako univerzitní město, centrum vědy, výzkumu a inovací. Podobná situace panuje u druhého z uvedených indikátorů. Počet studentů brněnských univerzit vyslaných na studium do zahraničí od roku 2004 také roste. Nabídka výměnných studijních pobytů se neustále zvyšuje a reaguje tak na značnou poptávku ze strany studentů, kteří dříve neměli možnost studijně vycestovat do zahraničí, získat cenné poznatky z cizího akademického prostředí, zlepšit se v cizím jazyce a poznat zahraniční kulturu. Zdrojem dat jsou databáze jednotlivých brněnských univerzit.
  • Ukazatel sleduje počet lékařů. Počet lékařů v Brně mezi léty 2009 a 2016 mírně narostl, na republikové a krajské úrovni se podíl lékařů roste pomaleji. Je ale třeba si uvědomit, že ambulantních služeb v Brně využívají i lidé dojíždějící do Brna do zaměstnání, studenti a lidé z přirozeného spádového území města Brna. Ústav zdravotnických informací a statistiky: Zdravotnictví Jihomoravského kraje
  • Doktorští studenti jsou významným indikátorem jak počtu VŠ studentů, tak vědy a výzkumu v Brně. Počet doktorských studentů v Brně od roku 2012 mírně klesá, přesto však jsou tyto počty relativně stabilizované a nedochází k tak velkému pokelsu jako u celkového počtu studentů. Zajímavým aspektem však je zvyšující se počet zahraničních Ph. D. studentů, jejichž počet se neustále zvyšuje. To indikuje stále významnější pozici Brna jakožto univerzitního města a jako centra vědy a výzkumu. Výkonové ukazatele MŠMT