Hledat data dle skupiny: Indikátory

Počet nalezených záznamů: 74

 • Indikátor ukazuje podíl kilometrů kanalizační sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …). Je velice důležité znát stáří kanalizační sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území kanalizační síť tvořenou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno
 • Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnnské vodárny a kanalizace.Spotřeba je udávána v litrech na osobu za den. Spotřeba vody přepočtená na jednoho obyvatele a den má v průběhu let klesající tendenci, což je pozitivní. Nicméně podle posledních čtyř let lze usuzovat, že k dalšímu výraznému poklesu již docházet nebude, alespoň pokud se nebudou realizovat projekty, které k šetření či omezení dodávky vody povedou. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB má za úkol zhodnotit, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s rychlostí vyřízení požadavků na MMB, kvalitou poskytnutých informací prostřednictvím MMB apod. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení 6 výroků (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Rozhodně souhlasím“ až po 4 – „Velmi rozhodně nesouhlasím“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 1,84, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,77, v roce 2017 to byla hodnota 1,73, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. Nejvíce respondentů souhlasí s tím, že při návětěvě MMB dostali od pracovníků informace a rady, které potřebovali a obdobně zastoupená skupina souhlasí, že tyto informace jim byly sděleny jasně a srozumitelně. Kvantitativní sociologické šetření Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2017.
 • Indikátor má za úkol sledovat, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s různými aspekty kvality života ve městě. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant hodnocení cca 58 pložek (průměrná hodnota ze všech odpovědí respondentů na danou otázku, hodnocení na škále 1 – „Velmi spokojen“ až po 4 – „Velmi nespokojen“). Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 1, tím je hodnocení lepší. Střední hodnota je 2,5. Souhrnný indikátor Spokojenost obyvatel s kvalitou života se v čase mírně zlepšuje – v roce 2009 měl hodnotu 2,22, v roce 2013 dosáhl hodnoty 1,99, v roce 2017 to byla hodnota 1,98, což odpovídá hodnocení “spíše souhlasím”. V roce 2009 byly nejlépe odhodnoceny položky týkající se oblasti kultury a volnočasových aktivit, dále pak oblast sociálních a zdravotních služeb a školství, životního prostředí atd. Nejnižší ohodnocení získaly položky spadající do oblasti zajištění bezpečnosti obyvatel města, údržby města a dopravy. Hodnocení spokojenosti se v čase příliš nemění. Z výsledků všech tří vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním. Kvantitativní sociologické šetření Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, Brno 2017.
 • V rámci ukazatelů Počet podporovaných sociálních bytů a Počet startovacích bytů je sledováno, nakolik se daří naplňovat cíle vytyčené ve Strategii bydlení (2009). Zastupitelstvo města Brna schválilo v roce 2010 Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady a v jejich rámci byl schválen Statut sociálního bytu a Statut startovacího bytu. O určení bytu jako sociálního rozhoduje Rada města Brna. Žadatel o sociální byt musí splňovat obecné podmínky pro podání žádosti o byt a dále musí dosáhnout určitého příjmového maxima. Nájemní smlouvu lze uzavřít na 2 roky s možností dalšího prodlužování vždy na 2 roky. O výběru konkrétního nájemce bytu se rozhoduje losováním. Startovacím bytem je byt v majetku města Brna nesvěřeného městské části, který byl rekonstruován či vybudován po 1. 1. 2010 a je určen pro bydlení maximálně 4členných rodin, u nichž je předpoklad, že budou schopny nejpozději do 5 let od pronájmu startovacího bytu si zajistit jiné bydlení. Žadatel o startovací byt musí splňovat obecné podmínky pro podání žádosti o byt a dále musí dosáhnout určitého příjmového minima a nepřesáhnout příjmové maximum. Brno vnímá problematiku bytové politiky a sociální péče zodpovědně a snaží se naplnit cíle dané obecně nejen ve Strategii pro Brno, ale konkrétně zejména ve Strategii bydlení a již čtvrtém Komunitním plánu sociálních služeb města Brna. Cílem je nabídnout vhodné typy bydlení a služeb, jak pro starší a jakkoliv znevýhodněné či handicapované občany, tak i pro mladé rodiny. Podporované sociální a startovací byty znamenají pro Brno – a to i v celorepublikovém měřítku – inovativní politiku, jejíž naplňování je velkou výzvou. V roce 2011 se podařilo vyčlenit v Brně vhodné bytové jednotky a město tak mohlo v roce 2012 poprvé nabídnout zájemcům 10 podporovaných sociálních bytů, v roce 2016 město provozovalo celkem 76 těchto bytů. Po počátečních obtížích se podařilo uvést v život i myšlenku startovacích bytů – od roku 2013 město provozovalo 44 těchto bytů, v roce 2016 se jednalo o 58 bytů. Bytový odbor MMB, Odbor sociální péče MMB
 • Divize Svoz odpadu společnosti SAKO zajišťuje sběr a svoz komunálních odpadů, svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery a další služby. V roce 2017 byl optimalizován svoz tříděného odpadu papíru a plastů a zahájen pilotní projekt sběru tříděného odpadu papíru, plastů a bioodpadu v jednotlivých nemovitostech ve středu města Brna. Recyklovaný odpad se vztahuje k celkovému množství směsného komunálního odpadu a patří do něj papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Množství vyprodukovaného odvezeného odpadu se daří v posledních letech snižovat, ne však absolutně, nýbrž zejména na úkor tříděného odpadu. Množství tříděného odpadu každým rokem stoupá, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu by však bylo dobré snižovat všechny roviny produkce komunálního odpadu a neprodukovat odpady vůbec. Možnou interpretací je zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad, Výroční zpráva SAKO 2017
 • Indikátor průměrné nájemné maloobchodních, kancelářských, výrobních a obchodních prostor (EUR/m2/měsíc) sleduje vývoj realitního trhu, přičemž pokles průměrného nájemného indikuje nepříznivý ekonomický vývoj nebo v případě stabilního ekonomického vývoje převis nabídky nad poptávkou. Indikátor je zjišťován na základě expertního určení hodnot pro jednotlivé druhy nemovitostí ze strany významných realitních kanceláří a developerů; jednotlivé lokality se dělí podle své atraktivity na tzv. 1A lokality = nejatraktivnější a lokality 1B, které jsou méně atraktivní. Ze zjištěných hodnot vyplývá, že průměrné nájemné se u všech kategorií nemovitostí v čase příliš nemění a je poměrně stabilní. Po ekonomické krizi se hodnoty průměrného nájemného (vyjma obchodní, admin. center na okraji města) poměrně snížily. V současné době se však ceny dostávají na úroveň roku 2009 a očekává se i její další růst z důvodů omezené nabídky těchto prostor. Na základě expertního určení hodnot ze strany realitních kanceláří a developerů (např. CTP Invest).
 • Indikátor sleduje průměrnou návštěvnost dvou nejnavštěvovanějších a nejsledovanějších brněnských sportovních klubů. Klub HC KOMETA BRNO si udržuje poměrně stálou návštěvnost kolem 7 a půl tisíc lidí na zápas. Průměrná návštěvnost FC ZBROJOVKA BRNO je menší, ačkoli vykazuje větší dynamiku růstu. Oficiální statistiky fotbalové 1. ligy a hokejové extraligy
 • Doplňkový indikátor Průměrná mzda dle vzdělání ukazuje, jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v vpodrobnějším členění. Tento doplňkový indikátor ukazuje, že lidé s vysokoškolským vzdělání dosahují každoročně vyšší mzdy (o více než jednu třetinu) ve srovnání s pracovníky se základním vzděláním. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Doplňkový indikátor Průměrná mzda dle pohlaví, jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy mezi muži a ženami. Pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v vpodrobnějším členění. Tento doplňkový indikátor ukazuje, že muži dosahují každoročně vyšší mzdy (o cca jednu čtvrtinu) ve srovnání s ženami. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Kvantitativní indikátor Průměrná mzda ukazuje, nejen jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy, ale také to, jak si vede okres Brno-město v porovnání s průměrem okresu Brno-venkov, Jihomoravského kraje a celé ČR. Vychází se přitom z předpokladu, že průměrná mzda by měla kontinuálně růst, aby si občané mohli jejím prostřednictvím zajistit určitý životní standard. Český statistický úřad tato data sleduje jen pro krajskou úroveň, pro zjištění hodnoty tohoto indikátoru byla proto využita data společnosti Profesia, spol. s r.o., která díky svému výzkumnému nástroji PayLab disponuje daty na úrovni nižší než krajské, a to v členění podle pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání i jednotlivých odvětví. Dynamika růstu platů v Brně je obdobná jako v celé České republice i v Jihomoravském kraji, absolutní průměrná hodnota platů je v Brně (32 752 Kč) větší než průměr v ČR (29 241 Kč) a JMK (31 247 Kč) – předběžné údaje za rok 2017. Trend vývoje v poslední době je výrazně soupající, což zapřičiňuje i velmi nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovní síly. Z meziokresního srovnání vyplývá, že dlouhodobě rychleji rostou mzdy v Brně-městě než v okrese Brno-venkov, kde je průměrná mzda (29 670) nižší, než je průměr v Jihomoravském kraji. Hlavní město Praha se naopak v rámci České republiky vymyká a má nejvyšší průměrnou mzdu – 38 166 Kč. Zajímavé je i srovnání se zahraničním. V Bratislavě je průměrná mzda 38 805 Kč a je tedy vyšší než ve městě Brně, přičemž se každoročně tento rozdíl stále zvyšuje a Bratislava tak přeskočila i hlavní město Prahu. Zdrojem dat je společnost Profesia CZ, spol. s r.o.
 • Produkce odpadů v Brně je ukazatel, který poskytuje městská firma SAKO, a.s. Jedná se o součet ze svozu odpadů od občanů (tj. komunání odpad z běžných kontejnerů) a odpad uložený ve sběrných střediscích. Počet tun vyprodukovaného odpadu se každoročně pohybuje kolem hranice 100 000 tun. Pokud bychom se podívali na jednotlivé podsložky, tak klesá počet tun směsného komunálního odpadu, naopak roste počet tun vytříděných složek. Celková produkce odpadů tedy mírně roste, na druhé straně se daří více třídit. Udržet produkci odpadů pod 100 000 tunami za rok v dalších letech bude důležitým ukazatelem nakládání s odpady. MMB
 • Základní data byla získána z webových stránek brněnského letiště. Tato data byla dále analyzována (rozdělení na pravidelné a charterové lety) a metodologicky zkonzultována se zaměstnanci provozního oddělení Letiště Brno. Co se týče nákladní přepravy, na letišti funguje pravidelně pouze jedna CARGO linka o konstantní kapacitě a intervalech letu. Pouze v „předkrizových“ letech 2008 a 2009 byla tato linka doplněna dalšími nepravidelnými CARGO spoji, které však byly v následných letech omezeny. Webové stránky společnosti Letiště Brno: http://www.airport-brno.cz/
 • V této indikátorové kartě je pozornost věnována patentům. Ty sice nejsou jedinou kategorií výsledků výzkumu a vývoje, ale v mezinárodním měřítku se jim věnuje značná pozornost a existuje k nim rovněž detailní statistika vedená Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Jelikož se data týkající se výsledků výzkumu a vývoje veřejně publikují v okresním členění jen za podnikatelský sektor, souhrnné údaje potřebné pro vyhodnocení indikátorů byly poskytnuty na vyžádání prostřednictvím pobočky Českého statistického úřadu v Brně. Přestože je sledované období příliš krátké na to, aby bylo možno vyvodit relevantní závěry, lze v něm přesto vypozorovat neustálý nárůst počtu udělených patentů v Brně i Jihomoravském kraji. Samotné město Brno se na uvedených patentových statistikách Jihomoravského kraje podílí asi ze 75 %, přičemž tento podíl se v posledních letech zvyšuje. Pro bližší relevantní závěry je vhodné výhledově zahrnout do monitoringu delší časovou řadu, případně se pokusit rozšířit sledované ukazatele o data týkající se např. příjmů z prodeje licencí k patentům atd. Český statistický úřad
 • Indikátor odráží poptávku a nabídku na trhu práce. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je syntetickým indikátorem, který na jedné straně ukazuje, kolik je volných pracovních míst a zároveň na druhé straně kolik lidí je bez práce. Indikátorem lze sledovat, jestli má trh práce dostatek pracovních sil a zda na druhou stranu není až příliš vysoký přetlak zájemců o volná pracovní místa. Počty uchazečů o jedno pracovní místo se od roku 2008 v době počátku globální hospodářské krize neustále zvyšovaly až do roku 2013. Znepokojivý byl zejména velmi nízký počet volných pracovních míst – pro uchazeče o zaměstnání bylo extrémně složité dostat se na volné pracovní místo. V roce 2008 byl poměr uchazečů na jedno volné pracovní místo 1,5 a k tomuto poměru se v současné době hodnota indikátoru opět přibližuje (2,5 v červnu 2017), což je příznivý signál. Potenciálně rozevírající se nůžky mezi počtem volných pracovních míst a dosažitelnými uchazeči jsou velkou hrozbou pro stabilitu trhu práce a obecněji pro stabilitu společnosti. S přihlédnutím k relativně vyššímu podílu nezaměstnaných osob v Brně je nutné tuto oblast detailně sledovat (v poslední době můžeme díky globálnímu ekonomickému růstu sledovat zlepšení jak ve statistice podílu nezaměstnaných osob, tak i v počtu volných míst). Portál MPSV; http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.
 • Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na veřejných školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Veřejné vysoké školy mají v Brně dlouhou tradici. Přesto, že se počty studentů stále snižují (což souvisí se silnými ročníky, které nastupovaly na vysoké školy v letech 2009-2011, tak i třeba s politickou situací VŠ na státní úrovni). Na veřejných VŠ stále studuje přes 90 % všech vysokoškolských studentů v Brně. Výkonové ukazatele MŠMT
 • Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na soukromých školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Soukromé vysoké školy nemají tak pevné postavení v porovnání s veřejnými vysokými školami. Přesto zde však v roce 2011 studovalo cca 5 500 studentů. Od té doby však dochází k poklesu studentů. Mnohé soukromé vysoké školy také zanikly. V roce 2017 v Brně evidujeme 5 soukromých vysokých škol s počtem cca 2 700 studentů (tedy o polovinu méně jak v roce 2011). Výkonové ukazatele MŠMT
 • Indikátor Počet stížností evidovaných v systému MMB má za úkol sledovat oficiálně registrované stížnosti týkající se činností Magistrátu města Brna, tj. sledovat, jak se vyvíjí počet stížností občanů, a to včetně jejich kategorizace na důvodné a nedůvodné. Stížnosti jsou evidovány a vyhodnocovány Odborem interního auditu a kontroly MMB. Počet stížností v absolutním počtu klesl mezi roky 2009 až 2014, od té doby počet stížností mírně kolísá. V relativních hodnotách zůstává poměr mezi důvodnými, nedůvodnými, odloženými a stížnostmi, které nelze vyhodnotil, poměrně stabilní. Pokles počtu stížností (v absolutních hodnotách) lze vysvětlit nejméně dvěma hypotézami: za prvé může klesat angažovanost občanů, za druhé však lze poukázat na možnou klesající nespokojenost občanů s činností úřadu, což je v souladu se snahou o budování pozitivního image města Brna. S předmětným indikátorem může mít souvislost zejména indikátor „Spokojenost obyvatel města s prací úředníků MMB“, který ukazuje pro rok 2017 na relativně vysokou spokojenost klientů – občanů s prací úřadu. Magistrát města Brna
 • O šancích dětí a mládeže v domácí i zahraniční konkurenci významně rozhoduje jejich vzdělávání. Významným ukazatelem je kromě kvality výuky také množství škol a jejich kapacita. Ve školním roce 2015/2016 se na území města nacházelo 136 mateřských a 66 základních škol. Středních škol bylo na území Brna 56, zřizovatelem převážné většiny středních škol je Jihomoravský kraj. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB