Hledat data

Nejnovější záznamy

 • Dokončené byty dle městských částí od roku 2006 do roku 2016
 • 3D model mostů zobrazuje mosty na území města Brna v jednoduché podobě ploch ve 3D. Model mostů vznikl v roce 2017 metodou stereofotogrammetrie z leteckých měřických snímků z března 2017. Zjištění výšky a souřadnic metodou stereofotogrammetrie je odhadována do 20 cm. Data jsou zobrazena v aplikaci 3D model budov www.brno.cz/3d-model.
 • 3D model budov zobrazuje stavební objekty na území města Brna v úrovni detailu LOD1 ("krabicový" model). Data ve formátu SHP obsahují atributy ID budovy, kód RÚIAN (objekty obsažené přímo v RÚIAN jsou s hodnotou větší než 0 a menší než 1000000000), typ plochy (vodorovná střešní plocha, svislá stěna a půdorysná deska), relativní a absolutní výška. Data ve formátech DGN a DWG jsou rozdělena do tří vrstev podle typu plochy. 3D model budov vznikl v roce 2008 stereofotogrammetricky, v roce 2017 byl aktualizován stejnou metodou z leteckých měřických snímků z března 2017. Zjištění výšky a souřadnic metodou stereofotogrammetrie je odhadována do 20 cm. Data jsou zobrazena v aplikaci 3D model budov (www.brno.cz/3d-model).
 • Hydrogeologické objekty - hydrogeologické průzkumné a monitorovací vrty, studny, hydrogeologické čerpané vrty (tj. hydrogeologické objekty pravidelně čerpané převážně pro technologické účely), sanačně čerpané vrty a vrty zasahující do neogenní zvodně (zasahuje-li vrt do neogenní zvodně a zároveň je jímacím vrtem, je zařazen do vrtů zasahujících do neogenní zvodně). Součástí dat je název objektu, využití (typ) objektu, příp. oskenovaná vodoprávní rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami - povolení k čerpání podzemních vod (rozhodnutí jsou zároveň připojena i k areálům, pro které byla rozhodnutí vydána), rok vyhloubení vrtu, katastrální území, lokalizace (adresa nebo areál, ve kterém se hydrogeologický objekt nachází), nadmořská výška odměrného bodu, nadmořská výška terénu v místě vybudování hydrogeologického objektu, hloubka objektu [m] naměřená v době jeho vyhloubení, hloubka objektu [m] naměřená od odměrného bodu v době posledního monitoringu, průměr výstroje [mm], popis materiálu výstroje, perforace hloubkový interval, ve kterém je výstroj perforována, petrografický popis vrtného jádra, statigrafie vrtného profilu (u vrtů zasahujících do neogenní zvodně), hloubka hladiny podzemní vody [m pod terénem] naražená při hloubení hydrogeologického objektu, ustálená hloubka hladiny podzemní vody [m pod terénem] po odvrtání vrtu, ustálené hloubky hladiny [m pod terénem] a bibliografické odkazy na zprávy, ze kterých byly údaje o hydrogeologickém objektu získány. Dále jsou součástí dat analýzy NEL (nepolární extrahovatelné látky), CIU (chlorované uhlovodíky), BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen), PAU (polycyklické aromaticé uhlovodíky), fenoly, ? PCB (polychlorované bifenyly) a těžké kovy. U těchto analýz jsou uvedena data posledních tří odběrů k dané analýze, zjištěné koncentrace a jejich porovnání s kritérii B a C metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (včetně celkového kritéria, zda alespoň jeden libovolný kontaminant nepřekročil v rámci posledního odběru uvedená kritéria). kritérium 2014? Data hydrogeologiských objektů jsou součástí pasportu geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna, který byl vytvořen v roce 2004 a je vždy ke konci roku aktualizován externí firmou. Generel byl vytvořen pro pracovníky úřadů, kteří se odborně vyjadřují k investičním akcím, projektové dokumentaci nebo vydávají rozhodnutí dle příslušných zákonů (stavební zákon, vodní zákon).
 • Shapefile administrativních hranic Brněnské metropolitní oblasti(BMO). Data obsahují i atributové informace pro jednotlivé obce BMO.
 • Teploty povrchů naměřené hyperspektrálním snímkováním území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015. Data byla vytvořena v rámci projektu UrbanAdapt http://urbanadapt.cz Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Více informací o termálním snímkování města Brna naleznete zde http://gis.brno.cz/public/teplotni_mapa/teplotni_mapa_popis.pdf Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Mapa teplot povrchů (http://www.brno.cz/teplotni-mapa).
 • Stavby obsažené v koordinačním harmonogramu výkopových prací, na základě Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009 (http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/?cislo=2149&rok=2009&dokument=1), ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014 (http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/?cislo=2845&rok=2014&dokument=1&platnost=1). Jako koordinované jsou označené stavby, kde je plánován začátek výkopových prací v aktuálním kalendářním roce. Plánované stavby jsou předběžně nahlášeny na období následujících 4 let. Jako významné jsou označeny stavby, které mají větší dopad na dopravní situaci ve městě Brně. Součástí dat je typ stavby a plán zahájení a ukončení stavby. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Plán výkopových prací (http://gis.brno.cz/mapa/plan-vykopovych-praci).
 • Plochy v ochranné lhůtě, které byly Odboru investičnímu Magistrátu města Brna nahlášeny společností Brněnské komunikace, a.s. Aktualizace této vrstvy probíhá 1 x ročně na začátku aktuálního kalendářního roku. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Plán výkopových prací (http://gis.brno.cz/mapa/plan-vykopovych-praci).
 • Místa zásahů bomb při spojeneckých a sovětských náletech v letech 1944-1945. Součástí dat je rozlišení lokalit zásahů bomb podle hlavních spojeneckých náletů v srpnu, listopadu a prosinci 1944 či sovětských leteckých útoků v dubnu 1945. Data vytvořilo Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna. Byly využity  archiválie uložené v Muzeu města Brna, Archivu města Brna a podklady Vlastimila Schildbergera st. a dalších pamětníků, badatelů či vojenských historiků zabývajících se tímto tématem. Data je možné upřesnit nebo doplnit ve spolupráci s autory přes adresu bomby@spilberk.cz. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Bombardování Brna (http://www.brno.cz/bombardovani).
 • Stromy uličního stromořadí a významné plochy zeleně na území statutárního města Brna. Seznam významných ploch zeleně je uveden v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně (http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/?cislo=1821&rok=2007&dokument=1&platnost=1). Součástí dat o stromech uličního stromořadí je taxon daného stromu, součástí dat o významných plochách zeleně je např. druhová skladba a informace o přístupnosti plochy. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Městská zeleň (http://gis.brno.cz/mapa/mestska-zelen).
 • Osy a názvy vodních toků na území statutárního města Brna.
 • Prostorové vymezení vlastníků a správců lesních majetků v zájmové oblasti dle lesních hospodářských celků a zařizovacích obvodů lesních hospodářských osnov, včetně hranic působnosti orgánů státní správy lesů a myslivosti. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Oblasti a vlastníci lesů (http://gis.brno.cz/mapa/lesweb-oblasti-a-vlastnici).
 • Páteřní trasy hlavního pohybu návštěvníků lesů, zahrnuje trasy Klubu českých turistů (KČT), cyklostezky, hipostezky, jezdecké oddíly a ranče, naučné stezky, objekty „Lesnického Slavína“, rozhledny a vyhlídky a další. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Pohybová rekreace (http://gis.brno.cz/mapa/lesweb-pohybova-rekreace).
 • Rekreační oblasti, chatové lokality a osady na území města Brna a mimo Brno, zahrádkářské lokality navazující na les, hranice katastrálních území, hranice obvodů obcí a městských částí, hranice působnosti orgánů státní správy lesů a myslivosti. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Pobytová rekreace (http://gis.brno.cz/mapa/lesweb-pobytova-rekreace).
 • Zájmy ochrany přírody, prostorové vymezení výkonu práva myslivosti, kategorizaci lesů, ochranná pásma vodních zdrojů a dobývacích prostorů, zaplocená území a další. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Omezení využití území (http://gis.brno.cz/mapa/lesweb-limity).
 • Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna byly vydávány v letech 1993 - 2017 a obsahují textovou a grafickou (mapovou) část. Cenové mapy byly primárně určeny pro daňové účely (např. pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací) a nahrazovaly v případě stavebních pozemků tzv. oceňovací vyhlášku (tj. aktuální prováděcí vyhlášku zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Ceny pozemků uvedené v grafické části cenové mapy (v Kč/M2) jsou tedy tzv. ceny zjištěné (úřední, určené). Ceny uvedené v cenové mapě neslouží jako závazný podklad pro stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty pozemků), ani neslouží jako cenový regulátor. Cenová mapa se vztahuje pouze ke stavebním pozemkům, což jsou pozemky, které vyhovují definici uvedené v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. V grafické části cenové mapy jsou zobrazeny všechny pozemky na území statutárního města Brna, avšak na pozemky, které nevyhovují definici stavebního pozemku, se cena uvedená v cenové mapě neuplatňuje. Bližší informace jsou uvedeny v textové části cenové mapy. Cenová mapa č. 10 byla 1. 9. 2017 zrušena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 14/2017 http://gis.brno.cz/public/cm_vyhlasky/14_2017_CM.pdf a cena stavebního pozemku na území města Brna se tak nyní určuje podle příslušných ustanovení cenového předpisu. To znamená, že při stanovení ceny zjištěné bude na území města Brna postupováno obdobně jako na území většiny měst a obcí České republiky. Přehled cenových map: Cenová mapa č. 1: platná 1993-1995 Cenová mapa č. 2: platná 1995-1997 Cenová mapa č. 3: platná 1997-1999 Cenová mapa č. 4: platná 2000-2001 Cenová mapa č. 5: platná 2001-2003 Cenová mapa č. 6: platná 2003-2006, textová část, mapová aplikace s grafickou částí, vyhláška o vydání cenové mapy Cenová mapa č. 7: platná 2006-2009, textová část, mapová aplikace s grafickou částí, vyhláška o vydání cenové mapy Cenová mapa č. 8: platná 2010-2011, textová část, mapová aplikace s grafickou částí, vyhláška o vydání cenové mapy Cenová mapa č. 9: platná 2012-2013, textová část, mapová aplikace s grafickou částí, vyhláška o vydání cenové mapy Cenová mapa č. 10: platná 2014-2017, textová část, mapová aplikace s grafickou částí, vyhláška o vydání cenové mapy, vyhláška o zrušení cenové mapy Podrobnosti o jednotlivých cenových mapách jsou uvedeny na str. 3 textové části cenové mapy č. 10. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=151&r=1997
 • Významné instituce a další vytipované objekty s informacemi o bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, invalidé, rodiče s kočárky apod.). Jsou zahrnuty zdravotnická zařízení (nemocnice, ordinace a lékárny), kulturní objekty (galerie, divadla, koncertní sály, kina, knihovny, kostely apod.), úřady, finanční instituce (banky, bankomaty, pojišťovny), obchodní domy, restaurace a kavárny, hotely, sportoviště, family pointy a veřejné toalety. Dále jsou zahrnuty bezbariérové vstupy do velkých budov, vyhrazená parkovací místa a zastávky hromadné dopravy. Součástí dat jsou kontaktní údaje na budovy (telefon, webové stránky), u některých budov také podrobné informace o přístupu a pohybu po budově, bezbariérových toaletách apod. Zdravotnická zařízení navíc obsahují další velmi podrobné informace. Je zde popsán přístup k budově od MHD, parkování, nejbližší lékárna (pokud se nachází v budově nebo v její blízkosti), zda je v areálu park či občerstvení. Dále data obsahují informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách. Popisná data (kromě informací o zdravotnických zařízeních) jsou dostupná i v anglickém jazyce. Všechny objekty kromě zdravotnických zařízení jsou zmapovány pouze v centru města Brna, zdravotnická zařízení jsou zmapována na celém úzěmí města Brna. Data jsou aktualizována jednou za 2 roky (data o zdravotnických zařízeních v lichých letech, data o ostatních objektech v sudých letech), upozornění občanů na chyby jsou opravována průběžně. Data jsou zobrazena v aplikaci Mapa přístupnosti Brna (http://www.brno.cz/mapa-pristupnosti). Prostřednictvím této aplikace je možné upozorňovat na chyby v datech a navrhovat zmapování nových budov. Dále jsou data zobrazena také v tištěných publikacích Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu a Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně vydávaných Magistrátem města Brna.
 • Historické plány města Brna Z bohaté nabídky archivů ve městě Brně a dalších institucí byla vybrána časová řada mapových plánů, které dokumentují vývoj města od 14. století. Tyto plány jsou i cenným zdrojem informací o urbanistickém vývoji města, jeho rozšiřování za původní hradební opevnění, o vzniku průmyslových čtvrtí, o změnách krajiny v jeho okolí. Nabídka historických plánů umožňuje komukoliv seznámit se jejich prostřednictvím s bohatou historií našeho města. Soubor bude dále doplňován o další zajímavá mapová díla. Plán středu města 1974 Brněnský okres s enklávami 1825 Situační plán města 1868 Mapa města Brna 1885 Plán Velkého Brna 1908 Jančův plán velkého Brna 1932 Mapy jsou zobrazeny v aplikaci Encyklopedie dějin města Brna (http://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia)