Brno se stává kosmopolitním městem

Skutečnost, že v nejen v Brně, ale i v celé ČR přibývá cizinců, je již známá. Jde o logický vývoj ve společnosti, která se internacionalizuje, a to vzhledem ke globalizačním procesům, členství ČR v EU nebo hospodářské poptávce. Pojďme se podívat na tento jev podrobněji očima statistiky. V současné době je k pobytu v rámci města Brna přihlášeno více než 32 tisíc cizinců. Počty cizinců jsou součtem nahlášeného jak trvalého, tak přechodného pobytu. Jedná se o statistiku MVČR, která je měsíčně aktualizována. Zvláštní postavení mají občané Slovenska, kteří se mezi cizince počítají, nicméně velká část z nich se nemusí na úřadech v ČR k pobytu hlásit. Bez Slováků (část z nich je totiž v Brně k trvalému pobytu přihlášena a ve statistikách tak figuruje) žije v Brně celkem přes 25 tisíc cizinců, což je 6,7 % všech obyvatel města. Nicméně ani tento počet není úplně přesný. Nezanedbatelnou část cizinců totiž tvoří občané EU s pracovními smlouvami a ti nemusí být přihlášeni k pobytu a do statistik se tak nepromítají. Při stanovování celkového počtu cizinců a počtu cizinců z jednotlivých zemí je tedy potřeba  s těmito nepřesnostmi počítat.

Když vynecháme Slováky, tak nejvíce je v Brně k pobytu přihlášeno Ukrajinců, Vietnamců nebo Rusů. Ve statistikách jsou významně zastoupeni i občané Rumunska, Bulharska, Indie, Polska nebo USA. Dynamika růstu nabrala na intenzitě zejména po roce 2015. Lze se domnívat, že za nárůstem stojí poptávka firem po “chybějících” zaměstnancích při velmi malé nezaměstnanosti v ČR. Zajímavý je i fakt, že počet cizinců žijících v zázemí města v okrese Brno-venkov je stabilní a příliš se v průběhu času nemění (v současné době je k pobytu v zázemí města přihlášeno více než 6 tisíc cizinců). Data od roku 2011 potvrzují svázanost počtu cizinců s hospodářským růstem města a regionu. V roce 2011, kdy byla ekonomika ovlivněna globální ekonomickou krizí, počet cizinců v Brně dokonce klesal. Nyní je trend přesně opačný.

 

Aktuálně jsou v Brně přihlášeni k pobytu příslušníci z celkem 144 států světa. Jediným globálním regionem, jejichž obyvatelé v Brně nežijí, je oblast rovníkové Afriky. Když opět pomineme Slovensko, je jednoznačným lídrem v tomto směru Ukrajina, která má v Brně téměř 8 tisíc svých obyvatel.

Cizinci v Brně dle země původu

Stažení zdrojových dat

Pokud srovnáme vývoj za posledních 5 let (srovnání leden 2014 – 2019), můžeme konstatovat, že nejvíce cizinců ve městě přibylo kromě Slovenska z Ukrajiny (1204), Ruska (763) a Indie (347). Další cizinci pak přibyli nejvíce z Maďarska, Turecka a Rumunska, Kazachstánu, Brazílie nebo Japonska. Naopak úbytky jsou v pětiletém srovnání velmi malé a to v podstatě jen u dvou státních příslušností z Vietnamu ( -67 ) a Arménie (- 36).

Absolutní přírůstek cizinců za 5 let

Stažení zdrojových dat

Nejvíce cizinců je k pobytu přihlášeno v městské části Brno-střed, dále pak  v MČ Brno-sever a Královo Pole. Toto zjištění není překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o celkově populačně silné MČ. Při přepočtení počtu cizinců vzhledem k populační velikosti MČ je na čele žebříčku MČ Brno-jih, kde cizinci tvoří téměř třetinu všech obyvatel. Mezi 13 – 15 % mají Černovice, Slatina a Královo Pole. Vyšší podíly cizinců v jižní části Brna jsou dány zejména přítomností velkých ubytoven, kde je mnoho cizinců registrováno k pobytu. Černovice mají pak zvýšený podíl zejména díky početné vietnamské komunitě. Nejnižší procentuální zastoupení mají pak cizinci v Ořešíně a v ostatních populačně menších MČ.

 

Situace cizinců na trhu práce

Další zajímavé informace o cizincích nám dávají statistiky Úřadu práce ČR. Ke dni 31. 12. 2018 bylo na kontaktních pracovištích Úřadu práce v Brně registrováno 38,9 tis. cizinců. Kromě toho bylo živnostenským úřadem registrováno dalších 4,2 tis. cizinců, kteří soukromě podnikají. Celkem se na trhu práce v Brně pohybuje zhruba 43 234 zahraničních pracovníků (odborná analýza ÚP). V celém kraji je to pak více než 66,3 tis zahraničních pracovníků. Nejvíce zahraničních pracovníků je z EU nebo ze států, u kterých není potřebné k přístupu na pracovní trh povolení. Tato situace je obdobná v okrese Brno-venkov a v celém kraji.

Za posledních 15 let se počet zahraničních pracovníků v celém Jihomoravském kraji téměř ztrojnásobil. Roli v tom hraje větší propojení ekonomik, vstup do EU a globalizační trendy. Zároveň lze nalézt i souvislost s celkovou situací na trhu práce, kdy je v Brně i v celé ČR extrémně nízká nezaměstnanost.

Podle odborné analýzy, kterou zpracoval Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně je z národnostního hlediska v celém Jihomoravském kraji převažující skupinou občané ze Slovenska. Geografická blízkost, neexistence jazykové bariéry a poměrně dobrá dopravní dostupnost umožňují občanům SR uplatnění ve většině oblastí pracovního trhu. Z cizinců registrovaných Úřadem práce v Jihomoravském kraji Slováci představují cca 46 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci (cca 17 %), Následují občané Rumunska (cca 6,5 %) a Bulharska (cca 4,5 %). Pokud zahrneme i cizince působící zde na živnostenská oprávnění, tak pátou nejpočetnější národností budou s 3,5% Vietnamci. Cizinci ze třetích zemí se koncentrují především do Brna, ve venkovských okresech je (mimo Ukrajinců) jejich počet minimální.

Z výše uvedených statistik a závěrů je patrné, že město Brno je pro cizince atraktivní destinací pro život i práci. Například u největšího soukromého brněnského zaměstnavatele IBM, který zaměstnává celkem přes 4000 lidí, pracuje kolem 1700 cizinců. Kromě občanů Slovenska, jejichž přítomnost je díky geografické i jazykové blízkosti logická, je struktura cizinců přítomných v Brně relativně různorodá (a to jak z hlediska jejich národnosti tak z hlediska jejich vzdělání). Lze do budoucna předpokládat, že pokud nenastane zásadní ekonomická či politická změna, bude počet cizinců v Brně i nadále růst. A to koresponduje i s dlouhodobou vizí města obsaženou ve strategii #brno2050: Brno, jako mezinárodní město, usiluje o rozmanitost a otevřenost k lidem z různých zemí. Aktivně se město snaží dlouhodobě lákat vysoce kvalifikované cizince skrze činnost Brno Expat Centre, za což již bylo několikrát oceněno v zahraničí.

Podklady k článku: Statistika MVČROdborná analýza ÚP; Data