Analýza turistické poptávky města Brna

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 si stanovil ve svých cílech zvýšení turistické návštěvnosti města. Ve městě Brně však schází dostatek statických dat pro hodnocení úspěšnosti kampaní a aktivit v oblasti cestovního ruchu a zároveň i komplexní analýza turistické poptávky. Proto jsme potřebné informace o návštěvnících města Brna zjišťovali pomocí dvou velkých sociologických průzkumů.

Prvním z nich byla Analýza turistické poptávky města Brna. Hlavní cílem prvního výzkumu bylo přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost Brna, a to především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času. Zaměřili jsme si na zjištění spokojenosti s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, kvalitou poskytovaných služeb. Zajímala nás i míra loajality návštěvníků měřená pomocí tzv. Net Promoter Score a jejich ochota (zájem) město v budoucnu opět navštívit. Průzkum byl realizován na vzorku 1520 respondentů pomocí osobního dotazování (face-to-face) ve vybraných turisticky atraktivních lokalitách města Brna během podzimu 2017. Cílovou skupinou tak byli návštěvníci Brna ve věku 15+ zastižení ve vybraných turistických místech.

Závěrečná výzkumná zpráva Analýza turistické poptávky města Brna a další data z výzkumu jsou dostupná ZDE.

Druhým výzkumem bylo šetření Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí, jehož cílem bylo popsat aktuální stav znalosti a vnímání Brna v okolních zemích, tedy zejména analyzovat stávající vnímaní image města v zahraničí, vyhodnotit asociace s městem Brnem a porovnat je s asociacemi ostatních českých měst, a definovat zdroje informací o městě.  Výzkum byl realizován na podzim 2017 ve čtyřech státech (Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko) na vzorku 1 500 respondentů prostřednictvím on-line dotazování na reprezentativním panelu. Cílovou skupinou šetření byli zahraniční turisté všech věkových kategorií (ve věku 15+), kteří alespoň jednou v posledních 3 letech navštívili ČR, a to na 1 nebo více dní anebo uvažují nad návštěvou v příštích 12 měsících.

Závěrečná výzkumná zpráva Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí a další data z výzkumu jsou dostupná ZDE.